Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátké shrnutí předmluvy

Má náboženská horlivost byla vzrušena, po zjištění, že Jméno Nejvyššího Bytí bylo zneuctěno, a náš Svatý Zákon znesvěcen lidmi, kteří se označují za strážce víry a svědky Velké Pravdy, která dělá prostého člověka moudrým, zarmoucené srdce radostným a mdlé oči jasnými.
Se smutkem jsem zjistil, že zvídavé a neúnavné studium náboženství, které odměňuje jeho horlivé vyznavače, není námi praktikováno tak jako v minulosti, a jsem přesvědčen, že neznalost a rostoucí nepochopení náboženství způsobuje kromě tělesného zatížení i zatížení duchovní.
Stále rostoucí náboženská nenávist způsobila, že děti mé víry jsou pronásledovány ve všech částech světa.
To je způsobeno nejenom nízkou úrovní židovských znalostí v rámci teologických diskuzí, ale i mylnými a zmatenými představami, které si křesťané utvořili o našem naboženství.
Proto je naprosto nezbytné, aby byl člověk vždy připraven odrazit jakýkoli útok na svou víru.
V souladu s touto skutečností, naši mudrcové vyjádřili svůj názor v následujícím postulátu - Člověk by měl vytrvale studovat svou víru, a být schopný dát správnou odpověď svým protivníkům - toto tvrzení je platné zejména proto, že útoky vůči naší víře jsou ve většině případů založeny na nesprávné interpretaci Písma Svatého, jehož jsme jedinými legitimními dědici a vykladači.
Pod vlivem výše uvedené úvahy, jsem napsal toto skromné dílo, které zahrnuje nejdůležitější témata.
 
Dílo by mělo sloužit k upevnění víry těch, kteří upřímně věří v Sinajské Zjevení, a kteří jsou vystaveni opakujícím se útokům na svou víru.
Dílo by mělo po důkladném přečtení mým souvěrcům poskytnout dostatečné množství argumentů a důkazů ve prospěch a na podporu naší ctihodné víry.
V minulosti, kdy jsem studoval práce některých křesťanských teologů, a měl časté disputace se vzdělanými křesťany, kterým jsem vždy oponoval umírněným způsobem a bez emocí.
Samozřejmě jsem musel spoléhat na správnost svých stanovisek, a nevyhrocoval jsem debatu.
Tak jsem učinil debatu příznivou pro sebe, a zároveň i přijatelnou pro mé oponenty. Vidouce, že naše Písmo Svaté obsahuje neměnné pravdy, zjevené nám ku prospěchu celého lidstva, jsem v této práci uvedl biblické pasáže, které dokazují ryzost naší víry, a také ty biblické pasáže, které se na první pohled mohou zdát nejasné nebo podporovat křesťanství, které vyžadují výklad, a které se samozřejmě týkají pouze naší víry.
Silným argumentem naší víry, který nelze bagatelizovat je to, že chybující člověk musí hledat Neomylného Boha a věřit, že Jediný (Nedělitelný) Bůh vládnoucí nad osudy všech nepotřebuje prostředníka ani přímluvce, který zajistí odpuštění našich hříchů.
 
Nesnažil jsem se vysvětlovat pouze ty pasáže našeho Písma Svatého, které se obtížně vykládají, ale také posoudit na základě zdravého rozumu tvrzení křesťanů, která mají diskreditovat pravdivost naší víry.
Z tohoto důvodu jsem považoval za užitečné rozdělit tuto práci na dvě části.
První část se věnuje posouzení obvinění, která vznesli křesťané proti naší víře, a důkazům, které křesťané na podporu svých tvrzení předkládají.  
Argumenty, které předkládám jsou v mnoha případech založeny na rozporech v jejich tvrzeních.
Druhou část tvoří důkladné vyhodnocení  a vyvrácení do očí bijících rozporů, která obsahuje křesťanský Zákon.
Abych poskytl co nejpádnější a nejzřetelnější argumenty, rozdělil jsem první část na kapitoly, které se podrobně věnují jednotlivým tématům.
V druhé části se objevují kapitoly, které kriticky analyzují některé verše křesťanského Zákona, a na základě důkazů je vyvrací.
Kéž Bůh, jenž dává nezměrnou moudrost, a který důkladně zkoumá všechny skryté úmysly a myšlenky, dá požehnání mému skromnému úsilí, a promine mi všechny neúmyslné chyby, kéž podpoří mou čistou víru a kéž poskytne Svou Boží ochranu mě a všemu Izraeli.
Amen.