Jdi na obsah Jdi na menu
 


50. Církevní dodatky, které křesťanský Zákon odsuzuje

perek_g.jpg

Měli bychom se ptát křesťanů, kteří považují křesťanský Zákon za náhradu Zákona Mojžíšova, jak mohou připustit, aby bylo učení obsažené v tomto křesťanském Zákoně redukováno nebo doplňováno; i když ví, že mezi nejzávažnější přestupky patří právě přidávání k Zákonu a ubírání ze Zákona.
 
Za takovéto přidání musí být považována víra v Trojjedinost.
Jak jsme již dokázali v desáté kapitole této knihy, křesťanský Zákon poskytuje pouze důkazy popírající existenci Trojice.
 
Dalším přidáním je víra v Ježíšovo Božství; nikde v křesťanském Zákoně nenajdeme informaci o tom, že by se Ježíš označoval za Boha, nebo že by si přisvojoval neomezenou moc Všemohoucího.
 
Dále se musíme zeptat těch křesťanů, kteří uctívají obrazy, jak toto uctívání vysvětlí, když je v přímém rozporu s Ježíšovým učením?
Ježíš zakázal svým učedníkům požívání masa ze zvířat, která byla obětována jakou součást kultů uctívajících obrazy.
Je zcela jasné, že ti kdo se klaní obrazům, nemohou své chování obhájit.
Tito křesťané tvrdí, že obrazy pouze připomínají památku svatých mužů a žen, a že nejsou přímo uctívány.
Nicméně nemohou popřít, že se jedná o projev polyteismu, a že svým klaněním se sochám a obrazům svatých těmto zobrazením propůjčují Božský charakter.
 
Křesťané pronásledující a obviňující Židy ze smrti Ježíše jednají v rozporu s Ježíšovým přáním, které je zmíněno ve verši 23:34 v křesťanské knize Lukáš -  
 
Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.
 
Mnoho krutostí na bezbranných bylo spácháno na základě falešných obvinění nejhoršími z lidí ve jménu jakéhosi práva na pomstu za Ježíšovu smrt.
 
Křesťané ignorují následující prvky Ježíšova učení:
 
Nepřijali pravidlo prodat svůj majetek a získané peníze rozdělit mezi chudé, tak jako nás informuje verš 19:21 v křesťanské knize Matouš -
 
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.
 
A také verš 18:22 v křesťanské knize Lukáš -
 
Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!
 
Pokud vím, tak se žádný křesťan s tímto učením neztotožňuje.
 
Křesťané se neřídí nařízením obsaženým ve verši 6:35 v křesťanské knize Lukáš -
 
Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět.
 
A ve verši 5:44 v knize Matouš -
 
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
 
Křesťané zrušili nařízení o pojídání krve a masa rituálně neporažených zvířat obsažené i v jejich Zákoně ve verši 15:29 v křesťanské knize Skutků -
 
Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva.
 
A ve verši 21:25 -
 
Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve a že se mají vyvarovat smilstva.
 
Tímto jsme pomocí argumentů uvedených v předchozích kapitolách spravedlivě předložili naše námitky vůči křesťanství; vyvrátili jsme tak falešná obvinění křesťanů vůči židovské víře.
Omlouváme se čtenářům za občasné opakování některých argumentů, naším cílem nebylo navýšení obsahu knihy, ale pouze to, aby argumenty byly co nejvíce srozumitelné.