Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. Přísnost Zákona

 

Matouš píše ve verších 19:16 a 17 -
 
A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!
 
Z verše vyplívá, že bez dodržování Zákona Mojžíšova není možné být spasený.
 
Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.
 
Dále pak Ježíš říká -
 
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.
 
To samé najdeme ve verši 10:21 v křesťanské knize Marek -
 
Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!
 
Také podle verše 18:22 v křesťanské knize Lukáš Ježíš radí -
 
Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!
 
Ježíš tím, že říká, že jediné dobro je Bůh, a učí své následovníky principům monoteismu.
Zároveň je učí, že spása závisí na dodržování Božích přikázání.
Všechna tato nařízení vydaná Ježíšem křesťané zavrhli; poté co byla tato nepohodlná a omezující nařízení zavržena, začali křesťané tvrdit, že přísná přikázání Zákona Mojžíšova byla zrušena, a proto mají být ignorována.
Měli bychom se křesťanů zeptat, které nařízení je přísnější, to které vydal Ježíš, které nařizuje aby se člověk zbavil svého majetku ve prospěch chudých, nebo to, které vydal Bůh Mojžíšovi, a které nařizuje aby byl desátek věnován na svaté účely, a zbytek aby byl k dispozici vlastníkovi?