Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. "Proroctví" rabi Gamliela týkající se církve

perek_d.jpg

Jeden významný stoupenec Martina Luthera se se mnou jednoho dne dohadoval: Víte, že je v naší křesťanské knize Skutky apoštolů ve verši 5:34 zmíněno, že rabín Gamliel, vzdělaný a význačný muž, řekl přihlížejícím Židům (Skutky apoštolů 5:38-39) - Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo, pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu. Jako příklad zmínil Theudase a Judu Galilejského, kteří se sami prohlásili za mesiáše, bez souhlasu a nařízení Všemohoucího, a byli v krátké době zničeni i se všemi jejich přívrženci.
Na vlastní oči tak můžete vidět (řekl Luterán), že tato víra, tedy víra v Ježíše a jeho apoštoly nebyla ani po více než 1500 letech zničena, proto je výše uvedený příklad přesvědčivým a dokonalým důkazem, že slova a činy zakladatelů křesťanství byly plně schváleny Bohem.
 
Na základě toho jsem mu dal následující odpověď: Slova přisuzovaná rabi Gamlielovi zmíněná v křesťanském Zákoně, nelze spolehlivě ověřit, ale i kdyby bylo pravdou, že rabi Gamliel toto opravdu prohlásil, je zcela jasné, že nebyl ovlivněn prorockým duchem, protože nebyl prorokem, ale pouze vyjadřoval svůj osobní názor na události, které zažil, tedy svůj názor na Theudase a Judu Galilejského.
Proto je možné, že mohl vyjádřit svůj názor, jak říká Písmo ve verši 12 Žalmu 19 -
 
Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty.
 
Na druhou stranu můžeme pozorovat nezvratné svědectví o modloslužbě, která předcházela Ježíše, která byla obnovena po jeho době a která nezmizela ani po staletích.
Vy dobře víte, že uctívání model existovalo již v době našeho předka Abraháma, jeho otec Terach byl modloslužebník, jak je psáno v Písmu ve verši 24:2 v knize Jozue -
 
Jozue řekl všemu lidu: Toto praví Věčný, Bůh Izraele: Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům.
 
Od té doby uplynulo více než 3000 let a uctívání obrazů stále pokračuje.
A tak můžeme vidět vaše teology, kráčející ve stopách Martina Luthera, kteří obviňují ty, kteří sledují víru římského papeže a uctívají obrazy v jejich svatostáncích, přestože je zcela jasné, že uctívání obrazů je v rozporu s vůlí Boha.
Také nevěřící Mohamed byl zakladatelem falešného náboženství islámu.
Mohamedáni vyznávají náboženství lži, přesto tento klam přetrvává déle než 1000 let a nebyl potlačen.
 
Řekl by jste, že tyto dvě víry, papežství a mohamedánství, vznikly z vůle Boha, pouze proto, že ještě nebyly odstraněny?
Pochybuji, že rozumná bytost může přijmout takový předpoklad.
Ze slov proroků je zřejmé, že modlářství bude pokračovat až do doby mesiáše, jehož příchod očekáváme, jak nás informuje verš 2:18 knihy Izajáš -   
 
Bůžkové nadobro vymizí.
 
Nebo verš 2:11 v knize Sofonjáš -
 
Hrozný bude Věčný, až udeří na ně: stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude klanět ze svého místa, i všechny ostrovy pronárodů.
 
A verš 13:2 v knize Zachariáš -
 
V onen den, je výrok Věčného zástupů, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána.
 
Pak se naplní, to co předpovídá verš 14:9 v knize Zachariáš - Věčný bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Věčný Jediný a jeho Jméno Jediné.