Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Proč židé nevěří, že Ježíš byl mesiáš

 

chizuk002.jpg

Jednou se mě zeptal křesťanský učenec: Proč vy židé odmítáte uvěřit, že Ježíš Kristus byl mesiáš, přestože důkazy o něm byly dány pravými proroky, v jejichž slova také věříte?
 
A toto je odpověď, kterou jsem mu dal: Jak bychom mohli věřit, že byl mesiáš, když v žádném z prorockých spisů není možné najít žádný přesvědčivý důkaz o jeho mesiášství. Pokud jde o biblické pasáže, ze kterých autoři křesťanského Zákona odvozují, že Ježíš Nazaretský byl mesiáš, tak ty s Ježíšem nemají rozhodně nic společného, jak bude popsáno v druhé části této práce, ve které budu poukazovat na omyly uvedené v křesťanském Zákoně. Na druhou stranu lze najít velké množství nezvratných důkazů, které podporují naše přesvědčení, že Ježíš nebyl v žádném případě mesiáš.
 
Některé z těchto důkazů zde mohu zmínit.
 
To, že Ježíš nebyl mesiáš, je zřejmé:
 
1) z jeho rodokmenu;
 
2) z jeho jednání;
 
3) z období, ve kterém žil;
 
4) ze skutečnosti, že nebyly v době jeho života splněny podmínky spojené s příchodem mesiáše, jelikož plnění těchto podmínek vyžaduje víru lidí v osobu mesiáše.  
 
1)  Pokud jde o Ježíšův rodokmen, Ježíš nebyl podle křesťanského Zákona potomkem krále Davida, s Davidem byl spřízněn pouze nepřímo přes Josefa.
V křesťanské knize Matouš, v kapitole 1, je psáno, že se Ježíš narodil Marii, která byla pannou a která poznala Josefa až po narození Ježíše.
Na základě textu křesťanského Zákona lze konstatovat, že Ježíš nebyl potomkem Josefa, a tedy se nemohl odkazovat na jeho rodokmen, zároveň je zřejmé, že původ Marie nebyl autorům křesťanského Zákona znám.
Ale i spřízněnost Josefa s králem Davidem není prokázána, existují totiž rozpory v rodokmenu mezi Matoušem a Lukášem, porovnáme-li křesťanskou knihu Matouš, kapitolu 1, s křesťanskou knihou Lukáš, konec kapitoly 3.
Zde je patrný rozpor ve výpovědích, proto se nelze opírat ani o jednu z nich.
Proroci ale předpověděli, že očekávaný mesiáš by neměl být nikdo jiný, než potomek Davidův.
 
2) Pokud jde o výroky Ježíše, zjistíme, že o sobě prohlašuje v křesťanské knize Matouš ve verších 10:34 a 35 -
 
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni.
 
Písmo Svaté ale charakterizuje pravého a očekávaného mesiáše zcela odlišně od toho jak sám sebe popisuje Ježíš. Ježíš o sobě říká, že nepřišel, aby nastolil na zemi mír, Písmo ale pravého a očekávaného mesiáše popisuje v knize Zachariáš ve verši 9:10 -
 
Vyhlásí pronárodům pokoj, atd.
 
Ježíš říká, že přišel přinést na zemi meč, ale Písmo říká v knize Izajáš ve verši 2:4 -
 
I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
 
Ježíš říká, že přišel postavit otce proti synovi, zatímco v knize Malachiáš ve verších 3:23 a 24 se dozvídáme o době před příchodem mesiáše -
 
Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Věčného veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.
 
Ježíš o sobě říká v křesťanské knize Matouš ve verši 20:28, že -  nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.
 
O skutečném mesiáši ale Písmo říká ve verši 11 Žalmu 72 - Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
 
V knize Zachariáš ve verši 9:10 se zase píše - jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.
 
V knize Daniel ve verši 7:27 zase stojí - a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.
 
3) Pokud jde o dobu, ve které Ježíš žil, je zřejmé, že nepřišel v době, na kterou proroci předpověděli příchod mesiáše, tedy na dobu posledních dní, viz prorok Izajáš ve verši 2:2 -
 
I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, …
 
A dále čteme ve verši 4 o králi mesiáši -
 
On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
 
V Písmu je zmíněna válka s Gógem a Magógem, která proběhne v době krále mesiáše, jak nás informuje kniha Ezechiel verš 38:8 -
 
Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči.
 
To samé vyplývá z knihy Ozeáš verše 3:5 -
 
Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Věčného, svého Boha, i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Věčnému a jeho dobrotě v posledních dnech.
 
Tak čteme i v knize Daniel ve verši 2:28 - On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech.
 
Verš 44 poukazuje na další proroctví - Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.
 
Z výše uvedených pasáží je zřejmé, že proroci předpověděli, že pravý mesiáš přijde v posledních dnech, ne dříve.
 
4) Musíme vzít v úvahu sliby obsažené ve slovech proroků, které nebyly naplněny v Ježíšově době, a které mají být uskutečněny v budoucnu, v době příchodu pravého mesiáše, který je stále očekáván.
Tyto sliby je možné rozdělit do následujících skupin:
 
a) V době krále mesiáše bude potřeba pouze jednoho království a jednoho krále, pravého krále mesiáše.
Ostatní říše a vládci přestanou existovat a vládnout, jak se dočteme v knize Daniel ve verši 2:44 -
 
Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.
 
Protože v dnešní době existuje velké množství říší, které se vzájemně liší svými zákony a zvyky, a v každé z nich vládne jiný vládce, je zřejmé, že mesiáš ještě nepřišel.
 
b) V době krále mesiáše, bude na světě pouze jedno vyznání a jedno náboženství, a to náboženství Izraele, jak nás informuje kniha Izajáš verš 52:1 -
 
Probuď se, probuď, oděj se silou, Sióne, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý.  
 
A dále ve verši 66:17 -
 
Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou, je výrok Věčného.
 
A dále ve verši 23 -
 
O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Věčný.
 
Navíc je psáno v knize Zachariáš ve verši 14:16 -
 
Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Věčnému zástupů, a slavili slavnost stánků.
 
Ve stejné knize ve verši 8:23 čteme -
 
Toto praví Věčný zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.
 
V Bibli lze najít mnoho dalších veršů s podobným obsahem.
 
c) V době mesiáše budou všechny modlářská zobrazení a jejich připomínka, stejně jako falešní proroci a prohřešky proti víře vymazány z povrchu zemského, jak můžeme vidět v knize Zachariáš ve verši 13:2 -
 
V onen den, je výrok Věčného zástupů, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty.
 
Také je psáno v Izajášovi ve verši 2:18 -
 
Bůžkové nadobro vymizí.
 
Tak to stojí i v knize Sofonjáš ve verši 2:11 - Hrozný bude Věčný, až udeří na ně: stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude klanět ze svého místa, i všechny ostrovy pronárodů.
 
d) V době mesiáše nebudou na světě hříchy a nepravosti, zvláště nebude hřešit a páchat nepravosti Lid Izraele.
V Páté knize Mojžíšově ve verši 30:6 najdeme -
Věčný, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Věčného, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.
To opakuje i Sofonjáš ve verši 3:13 -
Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý.
A také Jeremiáš ve verši 3:17 -
V onen čas nazvou Jeruzalém Věčného trůnem a shromáždí se v něm ke jménu Věčného v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce.
A opět v knize Ezechiel ve verších 36:25 až 27 -
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
Kromě toho také v knize Ezechiel ve verších 37:23 a 24 -
Nebudou se už poskvrňovat svými hnusnými a ohyzdnými modlami ani žádnými svými nevěrnostmi. Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem a já jim budu Bohem. David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech, budou se řídit mými řády, budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich.
 
e) V době krále mesiáše a po válce s Gógem a Magógem, bude klid a mír na celém světě, lidstvo nebude potřebovat žádné válečné zbraně.
Tak jak je psáno v knize Izajáš ve verši 2:4 -
I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
Podobně se vyjadřuje i kniha Ezechiel verše 39:9 a 10 -
Obyvatelé izraelských měst vyjdou a zapálí zbroj, štít i pavézu, luk a šípy, oštěp a kopí, a spálí je. Budou z nich rozdělávat oheň po sedm let. Nebudou nosit dříví z pole ani je rubat v lesích, protože budou rozdělávat oheň ze zbroje.
S těmito slovy souhlasí proroctví Ozeáše ve verši 2:20 -
Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.
Také Zachariáš ve verši 9:10 říká - válečný luk bude vymýcen. Vyhlásí pronárodům pokoj.
 
f) V době krále mesiáše zavládne mír ve Svaté zemi i mezi dravými a domácími zvířaty, drává zvířata nebudou napadat zvířata domácí, stejně tak nebudou napadat člověka, jak je zřejmé následujícího proroctví knihy Izajáš z veršu 11:6 až 9 -
Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Věčného, jako vody pokrývají moře.
A také v proroctví v knize Izajáš ve verši 65:25 -
Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, praví Věčný.
Podobně i Ezechiel ve verši 34:25 -
Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině.
A Ezechiel ve verši 34:28 -
Už se nestanou loupeží pronárodů a zemská zvěř je nebude požírat, ale budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí.
A také Ozeáš ve verši 2:20 -
V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy.
 
g) V době mesiáše nebude mít Lid Izraele žádné problémy, starosti ani obavy, Lid Izraele bude požehnán dlouhým životem a šťastným životem, jak je předpovězeno ve verších knihy Izajáš -
Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to udělá. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. (Izajáš 65:16)
Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. (Izajáš 65:19 až 22)
 
h) V době mesiáše se navrátí Šchina (Boží přítomnost) k Izraeli, tak jako tomu bylo v minulosti, a Lid Izraele bude obdařen prorockými schopnostmi, moudrostí a znalostmi, tak jak to vyplívá z následujících veršů prorockých knih.
Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, já budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že já jsem Věčný, Posvětitel Izraele, až bude má svatyně navěky uprostřed nich. (Ezechiel 37:26 až 28)
Už před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Věčný. (Ezechiel 39:29)
Synu člověčí, řekl mi, zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. (Ezechiel 43:7)
Od toho dne se to město bude jmenovat: VĚČNÝ JE TAM. (Ezechiel 48:35)
A tehdy poznáte, že já jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem já, Věčný, a žádný jiný není. Můj lid už navěky nedojde potupy! (Joel 2:27)
Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. (Joel 3:1)
A tehdy poznáte, že já jsem Věčný, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou už do něj cizáci. (Joel 4:17)
Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Věčný! (Joel 4:21)
Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle už přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Věčný. (Zachariáš 2:14)
Země bude plná poznání Věčného, tak jako vody naplňují moře! (Izajáš 11:9)
Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: Poznejte Věčného! Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Věčný. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. (Jeremiáš 31:34)
 
Výše uvedená znamení zdůrazněná proroky jako nezbytné příznaky pravého mesiáše, nebyla Ježíšem Nazaretským naplněna.
Stejně jako jsme nebyli svědky již zmíněných znamení, tak jsme nebyli svědky ani jiných znamení, která jsme z důvodu obsáhlosti nezmínili.
A proto jsme dospěli k závěru, že pravý a očekávaný mesiáš ještě nepřišel.
V době jeho příchodu se všechna zmíněná znamení projeví a biblická proroctví budou naplněna.