Jdi na obsah Jdi na menu
 


70. Petr se neshoduje s Ježíšem ve věci dodržování Tóry

Ve verších 15:1 až 12 v křesťanské knize Skutky apoštolů se píše -

Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali.

 

Z veršů se dozvídáme, že někteří z farizejů povstali a prohlásili, že spaseni mohou být pouze ti pohané, kteří budou dodržovat Zákon Mojžíšův, a že poté co farizejové řekli svůj názor, se sešli apoštolové a starší, a že tuto otázku důkladně diskutovali.
Petr pak ukončil diskuzi prohlášením - Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.

Petr se v této otázce neshoduje s názorem Ježíše, který podle verše 19:17 v křesťanské knize Matouš odpověděl bohatému muži -  A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!

Jak jsme dokázali v jedné z předchozích kapitol, je na rozdíl od zákonů Mojžíšových v běžném životě téměř nemožné plnit některé zákony nařízené Ježíšem.

Jak jsme již zmínili, radu díky níž měl člověk dosáhnout věčného života, kterou dal Ježíš bohatému muži, tedy aby prodal svůj veškerý majetek a zisk rozdal chudým, nenásledoval nikdo z Ježíšových učedníků a následovníků.
Také Pavel považoval podle verše 5:1 v křesťanské knize List Galatským následování Zákona Mojžíšova za otrocké jho a odmítal Ježíšem hlásanou pasivní pokoru (viz 27 kapitola v druhé části této knihy).