Jdi na obsah Jdi na menu
 


49. Sjednocení víry

Ve verši 10:16 v křesťanské knize Jan se píše -
 
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím (Ježíš) přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
 
Verš obsahuje pravdivou informaci o sjednocení víry, ke sjednocení víry ale nedošlo v době Ježíše, víra bude sjednocena v pravý čas v budoucnu.
To dokazuje verš 45:23 v knize Izajáš, kde se píše -
 
Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne.
 
A dále pak verš 3:9 v knize Sofonjáš -
 
Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Věčného jméno a sloužit mu společnou paží.
 
Převahu víry Lidu Izraele nad všemi ostatními náboženstvími jinověrců dokazují následující verše.
Verš 52:1 v knize Izajáš -
 
Probuď se, probuď, oděj se silou, Sijóne, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý.
 
A také verš 66:23 -
 
O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Věčný.
 
A také verš 14:16 v knize Zachariáš -
 
Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Věčnému zástupů, a slavili slavnost stánků.
 
Důkaz o budoucí podřízenosti říší králi mesiášovi najdeme ve verši 2:44 v knize Daniel -
 
Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.
 
A také ve verši 7:27 -
 
Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.
 
A ve verši 24:17 ve Čtvrté knize Mojžíšově -
 
Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců.