Jdi na obsah Jdi na menu
 


93. Jakub je v naprostém rozporu s Pavlem ve věci víry

Ve verších 2:14 až 2:26 v křesťanské knize List Jakubův se dočteme -
 
Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: Buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: Jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo Písmo: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
 
Autor veršů nejdříve označuje dobré skutky za lepší než pouhou víru, dále pak říká -
 
Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo Písmo: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
 
Jeho názor ale odporuje názorům Pavla, který ve verši 3:20 v křesťanské knize List Římanům píše -
 
Vždyť ze skutků Zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze Zákona pochází poznání hříchu.
 
Ve verši 3:28 Pavel říká -
 
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků Zákona.
 
Ve verši 2:16 v křesťanské knize List Galatským Pavel opakuje tvrzení, že víra v Ježíše je užitečnější než dodržování Zákona -
 
Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných Zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše.
 
Na konci této kapitoly tvrdí -
 
Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.
 
Tento názor Pavel zdůrazňuje i v celé třetí kapitole křesťanské knihy List Galatským.
 
Také v kapitole 11 v křesťanské knize List Židům Pavel tvrdí, že víra je lepší než skutky.
 
Ve verši 11:17 Pavel říká -
 
Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka.
 
A také ve verši 11:31 -
 
Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími.
 
My Židé nemáme potřebu uvádět v soulad rozpory vyskytující se v křesťanském Zákoně, a nemáme ani potřebu posuzovat zda je pravdivější to či ono křesťanské stanovisko.
Snažíme se pouze, abychom žili v souladu se Svatým Zákonem, který nám říká ve verši 6:25 v Páté knize Mojžíšově -
 
Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Věčným, svým Bohem, jak nám přikázal.