Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. (Mt 15:11) Ježíš kritizoval kašrut

 

perek_tv.jpg

Pátá kniha Mojžíšova verš 14:3 říká  - Nesmíš jíst nic ohavného.
Křesťané proti tomuto biblickému verši staví verš z křesťanské knihy Matouš 15:11 - Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.
Protože nejíme nečistá zvířata, považují nás křesťané za pomýlené.
 
Vyvrácení:
 
Lidé odmítají z mnoha různých důvodů některé části potravy.
Potraviny mohou být velmi drahé, a proto nevhodné pro lidi z chudších poměrů, nebo mohou být nekvalitní a nebýt vhodné ani pro lidi z bohatšího prostředí.
 
Je zřejmé, že křesťané nemohou tvrdit, že odmítáme potravu z nečistých zvířat z důvodu její vysoké ceny, ani z důvodu zaostalosti Izraelitů, neboť Písmo Svaté konzumaci nečistých stvoření Svatému lidu, tedy Izraelitům přímo zakazuje.
Pokud tedy křesťané pojídají jídlo definované jako nečisté, musí sami sebe považovat zvrhlé.
 
Tento názor potvrzuje Písmo Svaté ve Třetí knize Mojžíšově ve verši 11:8 -
 
Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.
 
To znamená, že to co je zakázáno Izraelitům, kteří jsou Svatým lidem, není zakázáno jinověrcům, kteří nebyli vyvoleni Všemohoucím.
 
Neboť jak nám připomíná Třetí kniha Mojžíšova ve verších 11:43 a 44 -
 
Já jsem Věčný, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. Já jsem Věčný, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý.
 
A také ve Třetí knize Mojžíšově ve verších 20:25 a 26 -
 
Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi nečistým a čistým ptactvem, abyste neuvedli sami sebe v opovržení kvůli zvířatům, ptactvu a všelijakým zeměplazům, které jsem oddělil, abyste je měli za nečisté. Budete svatí pro mne, neboť já Věčný jsem Svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.
 
A dále i v Páté knize Mojžíšově ve verších 14:1 až 3 -
 
Jste synové Věčného, svého Boha. Nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy, ani mezi očima lysinu. Jsi přece svatý lid Věčného, svého Boha. Tebe si Věčný vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Nesmíš jíst nic ohavného.
 
A nakonec i verš 14:21 - Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Věčného, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
 
Tyto verše poskytují dostatek důkazů o tom, že nečistá stvoření jsou jako potrava Izraelitům zakázána, neboť jsou Svatým lidem, označovaným jako synové Věčného.
 
Nečisté jídlo znesvěcuje tělo toho kdo jej jí, a znečištěné tělo znečišťuje duši.
 
Znečištěná duše nesmí vstoupit do svatyně, tedy před Boha, a bude připravena o velkolepou budoucnost.
 
Tvrzení zjeveného Zákona, o tom, že nečisté jídlo znesvěcuje tělo toho, kdo nečisté jídlo jí, křesťané vyvrací argumentem, že člověka neznečišťuje to co vstupuje do úst, ale to co z nich vystupuje.
 
Jak může být stanovisko jinověrců, obsažené v jejich křesťanském Zákoně, v souladu s mnoha pravidly, které se týkají určitých zvířat, a která jsou tak často zmíněna v Písmu Svatém?
 
Například:
 
Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení. Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili. (3M 11:42 a 43)
 
Vše výše zmíněné musí vést k přesvědčení, že nečisté jídlo znečišťuje jak tělo, tak i duši.
Kdo si tedy dovoluje tvrdit, že je zákonné to co Bůh zakázal, a kdo si dovoluje rušit Boží zákony?
Navíc pokud zakladatelé křesťanství považovali za zákonné pojídání nečistých potravin jinověrci, proč jim nařizují v křesťanské knize Skutky apoštolů ve verši 15:20 -
 
aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.
 
Musíme mít na paměti, že Adam byl potrestán za porušení příkazu, který mu byl dán pouze jednou.
Jak mnohem větším přestupkem musí být to, když se někdo odváží porušit zákaz, který byl dán opakovaně?
 
Mimo to, můžeme i další problémy s tvrzením, které obsahují křesťanské knihy Matouš a Marek (Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka), například velké množství omamného nápoje, který vejde do úst člověka zcela určitě člověka znečistí, zatímco z úst člověka mohou vycházet slova živého Boha, chvála a poděkování Jeho velkolepému Jménu, moudrá a morální pravidla, vznešené hovory, při nichž dochází k výměně ušlechtilých myšlenek.
Žádný z těchto ušlechtilých hovorů nemůže znesvětit a znečistit člověka, účastnící těchto vznešených hovorů dokonce mohou být označováni za svaté muže.
 
Naše Písmo Svaté nám dává jistotu, že v době, která přijde i jinověrci přestanou jíst krev, nečisté a odporné jídlo.
Jak nás informuje například kniha Zachariáš ve verši 9:7 -
 
Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů.