Jdi na obsah Jdi na menu
 


68. Pavel účelově užil Žalm 2, aby dokázal, že je Ježíš Synem Božím

Ve verši 13:33 v křesťanské knize Skutky apoštolů se Pavel snaží pomocí Žalmu 2 dokázat, že Ježíš je Synem Božím -

Vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.
 
Užití tohoto žalmu je značně kontroverzní, neboť král žalmista v žalmu hovoří o své osobě.
To proti Davidovi se bouřili pohané a proti Davidovi vytáhli do války po té, co začal vládnout.
 
Jak je psáno ve verši 5:17 v Druhé knize Samuelově -
 
Když Pelištejci uslyšeli, že byl David pomazán za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat.
 
David se oprávněně označuje jako mesiáš, pomazaný Boží, neboť tento titul mu byl jako vládci svého lidu právoplatně udělen.
Poté co byl na základě přímého Božího nařízení ustanoven představitelem Izraele, měl právo označovat ty, kteří se proti němu vzbouřili, jako ty, kteří povstali proti Bohu a Jeho pomazanému.
 
V Žalmu 2 se píše - Já jsem pomazal svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!
Slova žalmu potvrzuje i verš 16:1 v První knize Samuelově - Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.
 
Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře! Sión se stal centrem státu a byl označován za město Davidovo.
 
Byl to král David, komu Bůh řekl - Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.
 
Jako Syn byl označován každý, kdo bohabojně a poslušně sloužil Bohu.
 
Ve verši 4:22 v Druhé knize Mojžíšově říká Bůh o Izraeli - Izrael je můj prvorozený syn.
 
Ve verši 2:1 v knize Ozeáš se píše -
 
Izraelských synů bude však zase jak mořského písku: nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká: Nejste lid můj, bude se jim říkat: Synové živého Boha.
 
V den, kdy Samuel pomazal Davida na krále Izraele, stal se David jiným mužem; a jak se dočteme ve verši 16:13 v První knize Samuelově -
 
Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Věčného se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.
 
Osvojení si člověka Bohem se v biblické řeči označuje jako zplození.
 
Jak je psáno ve verši 32:18 v Páté knize Mojžíšově -
 
Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila, zapomněls na Boha, který tě v bolestech zrodil.
 
Slova ve verši 2:8 - Požádej, a národy ti předám do dědictví - byla naplněna tím, že David porazil Pelištejce, jak je psáno ve verši 8:1 v Druhé knize Samuelově - Potom David porazil Pelištejce a podrobil si je - a také tím, že se Amonci, Moábci a Edomci stali jeho vazaly.
 
Pokud jde o Ježíše, ten nikdy nevládl ničemu, co by mu umožnilo užívat titul mesiáš - pomazaný král.
Ježíš dokonce sám o sobě ve verši 20:28 v křesťanské knize Matouš řekl -
 
Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.
 
Navíc proč by Bůh říkal Ježíšovi - Požádej, a národy ti předám do dědictví - když by mu jako Synovi Božímu a vtělení Boha patřila veškerá země a vše co je na ní?