Jdi na obsah Jdi na menu
 


34. Ježíš je slávou nového domu (Ag 2:9)

perek_ld.jpg

Ageus 2:9 - Sláva tohoto nového Domu bude větší nežli prvního, praví Věčný zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Věčného zástupů. Křesťané vznáší otázku, v čem spočívá sláva nového Domu, když víme, že Židé byli v době prvního Chrámu nezávislí, zatímco v době druhého Chrámu byli v područí Peršanů, Syřanů a Římanů, posledně jmenovaní nakonec Chrám zničili a Židy vyhnali.
Na základě toho vykládají výše uvedený verš tak, že slávu druhého Domu představuje Ježíš.
 
Vyvrácení:
 
Slovo כָּבוֹד  (sláva) má dva významy.
V první řadě znamená světské postavení, sláva a bohatství.
 
V tomto smyslu slovo najdeme v První knize Mojžíšově ve verši 31:1 -
 
Jákob pobral všechno, co patřilo našemu otci, a z toho, co měl otec, získal takové postavení.
 
Stejný význam najdeme ve verši 3:16 v knize Přísloví - v její levici bohatství a čest.
 
Druhým smyslem tohoto slova כָּבוֹד je skutečné neboli duchovní bohatství a sláva.
 
V tomto smyslu je užito slovo ve verši 4:21 v První knize Samuelově -
 
Sláva se odstěhovala z Izraele.

Stejně tak i Žalm 85:10 - v naší zemi bude přebývat sláva; a verš 2:5 v knize Zachariáš - budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.

Někteří komentátoři dali tomuto verši další význam, tvrdí, že sláva druhého Chrámu spočívala v úplné absenci modloslužby; někteří zase tvrdí, že se slovo כָּבוֹד týká povrchní slávy Herodova Chrámu, který byl vyzdoben ve velmi nádherném stylu.
 
Tento výklad ale nebere zřetel na zatím nenaplněné Ageovo proroctví (verš 2:9) -
 
Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Věčný zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Věčného zástupů.
 
Po dobu existence druhého Chrámu v zemi nepanoval mír; ale jak se zmiňuje Daniel, byly ulice a opevnění postaveny uprostřed problémů doby.
O to méně můžeme tvrdit, že se jednalo o slávu Herodova Chrámu, neboť ani za vlády Heroda ani po Herodově smrti nebylo ukončeno utrpení Židů, a to ani do doby jejich konečné porážky.
Stejně tak nelze tvrdit, že sláva druhého Chrámu spočívala v jeho relativně dlouhodobé existenci, jak se to snaží tvrdit Talmud (Baba Batra), neboť Písmo Svaté se nezmiňuje o skutečnosti, že by sláva Chrámu byla závislá na délce jeho existence.
A dokonce, i když druhý Chrám existoval dvojnásobně dlouhou dobu než chrám První, nelze spojovat slovo sláva s touto délkou existence.
Musíme si také povšimnout, že ani část slibující vládu v budoucí době, v žádném případě neodpovídá realitě doby druhého Chrámu.
Ve skutečnosti je smyslem proroctví poukázat, že lidská práce vložená do výstavby druhého Chrámu byla sice úctyhodná, ale z pohledu Všemohoucího nevýznamná, neboť prorok ohlašuje zásadní změny na nebi i na zemi.
Jak je psáno ve verši 2:6 -
 
Toto praví Věčný zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
 
Pak bude také naplněno -
 
Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Věčný zástupů.
 
To se ale až do dnešní doby nestalo; nastane to teprve, až budou všechny národy, které jsou nepřátelské vůči Židům (Písmo je označuje jako Góg a Magóg) poraženy a zpacifikovány.

Jak je psáno ve verších 38:19-20 v knize Ezechiel -

a promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení a budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi, kteří se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem.
 
Proto bude mít obnovení nového Chrámu souvislost s bitvou s Gógem a Magógem (tj. s ukončením všech válek).
V té době bude vystavěn Chrám, který překoná vše svou nádherou, a bude svědectvím toho, že patří Bohu, jak to dosvědčuje ve verši 2:8 Ageus -
 
Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Věčného zástupů.
 
V té době bude skutečná sláva nového Domu Božího zcela zjevná, ten bude vynikat nad předchozími Chrámy.
V novém Domu Božím bude opět přebývat Šchina (Boží přítomnost), a nad tímto Příbytkem se rozprostře věčný mír.
Právě o tom se Ageus zmiňuje na konci knihy ve verších 2:21-22 -
 
Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem i zemí. Podvrátím trůny všech království a zlomím sílu království pronárodů, převrátím vůz i s těmi, kteří na něm jezdí, klesnou koně i s jezdci, každý padne mečem svého bratra.

Také proroctví Zachariášovo nemá nic společného s druhým Chrámem, týká se mesiášské doby; neboť po strašném konfliktu posledních nepřátelských království, přijde mesiáš, potomek Zerubábelův, který bude nejdokonalejším vladařem.

Proto Ageus v závěrečných slovech ve verši 2:23 říká -
 
V onen den, je výrok Věčného zástupů, vezmu tebe, svého služebníka, Zerubábeli, synu Šealtíelův, je výrok Věčného, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil, je výrok Věčného zástupů.
 
K naplnění proroctví nemohlo dojít v době Zerubábela, neboť ten byl po svůj život místodržícím Izraele, a nikdy nedosáhl postavení, které popisuje Ageus.
V Písmu Svatém najdeme ale i jiné podobné sliby, které by měly být naplněny v budoucnosti.
Tak například Všemohoucí řekl Abrahámovi ve chvíli, když s ním uzavíral smlouvu a kdy mu dal jako dědictví zemi Kanaánskou (1M 15:7) -  
 
A řekl mu: á jsem Věčný, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.
 
Tento příslib byl nepochybně dán pouze Abrahámovu potomstvu, jak nás o tom informuje verš 15:18 -
 
V ten den uzavřel Věčný s Abramem smlouvu: Tvému potomstvu dávám tuto zemi.
 
Proto tedy musíme vykládat Ageovo proroctví jako proroctví o třetím Chrámu, který podrobně popisuje Ezechiel v kapitole 40 a následujících verších.
Oznamuje nám tak zcela jasně, že Boží přítomnost bude v tomto Chrámu odhalena v její plné slávě, jak se dozvíme ve verších 43:4-7 v knize Ezechiel -
 
Věčného sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. Duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Věčného sláva naplnila dům. Uslyšel jsem, jak ke mně někdo mluví z domu, zatímco muž stál vedle mne. A řekl mi: Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci navěky přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů ani svými posvátnými návršími.
 
Absolutní mír bude podstatou slávy nového Chrámu.
Nižší význam druhého Chrámu podtrhuje i absence Svaté Schrány, příkrovu, urím a tumím, atd.; v třetím Chrámu, který bude v budoucnu vystaven, budou přítomny všechny atributy Boží slávy a budou sloužit jako záruka trvalého míru.
 
Proto prorok Ageus říká -
 
A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Věčného zástupů.
 
Nepřijatelné je i tvrzení křesťanů, že druhý Chrám nabyl své slávy díky narození Ježíše.
To proto, že se Ježíš narodil v době krátce před zničením Chrámu a v zemi nepanoval prorokovaný mír.
Kromě toho, Ježíš sám připustil, že jeho posláním není nastolení míru, neboť jak je psáno ve verši 10:34 v křesťanské knize Matouš -
 
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
 
To je nejlepším důkazem toho, že příslib nastolení trvalého míru teprve čeká na své naplnění.