Jdi na obsah Jdi na menu
 


39. Jan Křtitel je nový Elijáš, který předcházel mesiáše

perek_lt.jpg

Malachiáš, v závěru své knihy praví (ve verši 3:23) - Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Věčného veliký a hrozný.
Křesťanští vykladači tvrdí, že my Židé marně očekáváme naplnění tohoto proroctví, neboť již bylo naplněno Janem Křtitelem, jež byl duchovně roven Elijášovi; jak je zmíněno v křesťanské knize Matouš 11:10, Ježíš prohlásil, že Jan je Elijáš, kterého předpověděl Malachiáš.
Křesťané se odkazují hlavně na kapitolu 17 v křesťanské knize Matouš, kde Ježíš ve verších 11 a 12 hlásá -  Ano, Elijáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Elijáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo.
Proto jeho učedníci věřili, že Elijáš zmíněný v proroctví a Jan jsou identické osoby.
 
Vyvrácení:
 
Jak mohou křesťané popírat identitu proroka zmíněného ve verši 3:23?
Na základě čeho si dovolují tvrdit, že se jedná o někoho jiného, než je skutečný prorok Elijáš?
Pravda se, ale stejně ukáže v následujících pasážích:
 
První Královská 18:21 - Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu ….
Druhá kniha Kronik 21:12 - Byl mu doručen list od proroka Elijáše.
 
Pokud by se posuzované proroctví týkalo nějaké neurčité osoby, bylo by formulováno následujícím způsobem - Hle, posílám k vám muže, jako byl proroka Elijáše…...

Nebo ještě pravděpodobněji by byl použit výraz, který by nebylo možné vyvrátit - Hle, posílám k vám Jana ……

Proč muselo být v proroctví za každou cenu užito jméno Elijáš?
Naše pochybnosti potvrzuje dokonce i text obsažený v křesťanské knize Jan ve verši 1:21 -
 
Znovu se ho zeptali: Jak to tedy je? Jsi Eliáš? Řekl: Nejsem. Jsi ten Prorok? Odpověděl: Ne.
 
Když srovnáme tento verš s tvrzením Matouše, objevíme do očí bijící rozpor mezi těmito dvěma evangelii.
Verše 17:10 až 13 v křesťanské knize Matouš říkají - Učedníci se ho (Ježíše) ptali: Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš? On jim odpověděl: Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.
 
Je naprosto zbytečné hledat ještě přesvědčivější důkaz lidské fantazie; a nelze než se pousmát nad výkladem, kterým tento rozpor obhajují křesťanští teologové, tedy že Jan odmítl užívat titul prorok Elijáš z čisté skromnosti.
Skromnost nám brání pronášet úmyslné nepravdy za účelem vytvoření mylného obrazu o našich vyšších kvalitách.
Skuteční proroci otevřeně hlásali světu obsah jim odhalených zjevení a důvody svých misí.
To je důvodem, proč považujeme tento křesťanský výklad za zcela neuspokojivý a ničím nepodložený.