Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Srovnání Ježíšových rodokmenů podle Matouše a Lukáše

První kapitola křesťanské knihy Matouš obsahuje Ježíšův rodokmen, sleduje původ Josefa, manžela Marie až k Šalamounovi synu Davidovu.

Výčet Josefových předků končí následovně (verše 15, 16, 17) -

 

Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.

 

Ve verších 3:23 až 24 v křesťanské knize Lukáš se ale Ježíšův rodokmen liší; spojuje totiž Josefa manžela Marie s Nathanem synem Davidovým.

Ježíšův původ je popsán následovně -

 

Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, Johanan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, Melea, Menna, Mattath, Natham, David, Isaj, Obéd, Bóaz, Sala, Naason, Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, Jákob, Izák, Abraham, atd.

 

Zatímco podle Matouše dělilo Ježíše od Abrahama 42 generací, podle Lukáše to bylo jen 26 generací.

Kromě toho Matouš vynechal 3 generace Davidových potomků - Achazjáše, Jóaše a Azarjáše, a Uziáš je chybně uveden jako syn Jóramův.

Správný rodokmen je možné najít ve 3 kapitole První knihy Kronik a v 22 kapitole Druhé knihy Kronik.

Zdá se, že vynechání tří generací králů je záměrné, tak aby rodokmen uvedený v křesťanské knize Matouš tvořil tři série po 14 generacích.

Nicméně tyto série generací se nevztahují k Ježíšovi, ale k Josefovi.
Marie byla podle křesťanů pannou dokonce i po svatbě s Josefem, proto nerozumíme tomu, proč je užit tento dlouhý řetěz jmen, která nemají žádný vztah k zakladateli křesťanského náboženství.
Tato nesrovnalost neunikla pozornosti křesťanských učenců; začali tvrdit, že rodokmen uvedený v Lukášovi neodporuje rodokmenu uvedenému v Matoušovi, uvádí prý pouze stejné krále pod různými jmény.
Toto tvrzení je nesmyslné, neboť Lukáš uvádí jako Ježíšova předka Nathana bratra krále Šalamouna; jen těžko budeme věřit tvrzení, že si Šalamoun vypůjčil Nathanovo jméno.

Dále si můžeme všimnout, že Matouš uvádí 18 generací od Davida po Zerubábela, zatímco Lukáš uvádí 23 generací.

A opět Matouš uvádí 42 generací od Abrahama k Ježíšovi, zatímco Lukáš uvádí 40 generací.

Tato nesrovnalost nemůže být v žádném případě vysvětlena užitím různých jmen stejnou osobou.

Kromě toho v Písmu Svatém najedeme pouze dvě až tři osoby uvedené v Ježíšově rodokmenu, které mají více jmen.

Pokud jde o osoby, které žily v období mezi Abrahamem a Davidem, žádná z nich neměla podle našich Svatých Spisů dvě jména, znamená to, že rozpory mezi rodokmeny uvedenými v křesťanském Zákoně zůstávají nevysvětleny.

Někteří křesťanští učenci se pokoušeli vysvětlit rozpory v rodokmenech jiným způsobem.

Tvrdili, že Matouš popsal rodokmen Josefův, zatímco Lukáš popsal rodokmen Marie, která byla potomkem Davidova syna Nathana; Mariin rodokmen se podle nich spojil s rodokmenem Josefovým, neboť muž a žena jsou jedním tělem.  
Toto vysvětlení ale popírají přímo Lukášova slova uvedená v kapitole 3 jeho knihy, Lukáš totiž zcela jasně od Josefa odvozuje královský původ Ježíšův.
Ti kdo tvrdí, že byl Ježíšův rodokmen odvozen od jeho matky Marie, by měli najít v Ježíšově rodokmenu linii Ježíš syn Marie dcery Heli syna Mathatova, atd.; jedině tak může být vyvráceno podezření, že je jejich tvrzením chybné.

Ti kteří se snaží svá tvrzení obhajovat veršem 2:24 z První knihy Mojžíšovi - Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem - by si měli uvědomit, že tato jednota vztahuje k jejich vzájemné lásce a k věrnosti, ne však k jednotě jejich původu.