Jdi na obsah Jdi na menu
 


35. Zachariáš (9:9) předpověděl příjezd Ježíše na oslu do Jeruzaléma

perek_lch.jpg

 

Zachariáš 9:9 - Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
Křesťané, opírajíce se o verš 21:5 v křesťanské knize Matouš, tvrdí, že Zachariášovo proroctví, popisuje příjezd Ježíše do Jeruzaléma na oslím hřbetě.
 
Vyvrácení:
 
Celé proroctví, z něhož je vyňat výše uvedený verš, poskytuje dostatek důkazů, že prorok předpovídá výhradně shromáždění Izraele a příchod mesiáše v době posledních dní.
Abychom se dobrali pravdy, musíme číst předchozí a následující verše.
Když se podíváme na první verš deváté kapitoly v knize Zachariáš, dočteme se -
 
Slovo Věčného proniklo do země Chadráku, Damašek je místem, na němž spočine.
 
Písmeno ב ,které se vyskytuje v tomto verši ve slově בְּאֶרֶץ znamená do, na, o, proti, týkající se.
Ve stejném významu se vyskytuje ve verši 21:13 v knize Izajáš - Výnos proti Arábii, a má stejný význam i v jiných částech Písma Savtého.
 
Země Chadráku a Damašek budou v mesiášké době sjednoceny se zemí Izraele, budou to místa, na kterých spočine Boží sláva, stejně jako spočine Boží sláva na zemi Izraele.
 
Proto žalmista ve verši 11 Žalmu 95 říká -
 
Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!
 
Nebo jak to můžeme najít popsáno podrobněji ve verši 11:12 v Páté knize Mojžíšově -
 
Je to země, o niž Věčný, tvůj Bůh, pečuje. Oči Věčného, tvého Boha, jsou na ni neustále upřeny, od začátku roku až do konce.
 
V době mesiáše bude Všemohoucího zrak příznivě spočívat na zemi Chadráku a na Damašku, neboť veškeré uctívání vyvolávající nelibost Božské Bytosti bude vymíceno jako důkaz čisté pravdy.
Stejně tak se stane mnoho jiných zemí sousedících s naší dávnou vlastí součástí vlastnictví Domu Jákobova, a jak se zmiňuje Zachariáš ve verši 9:1 -
 
K Věčnému budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele, a ve verši 8:23 -
 
V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.
 
K tomuto tématu se vyjadřuje ve verši 23:17 i Jeremiáš -
 
Stále říkají těm, kteří mě znevažují: Věčný promluvil: Budete mít pokoj, atd.
 
A jak se zmiňuje Zachariáš ve verši 9:2 -
 
Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidónu, tak přemoudrého.
 
Tato města, přestože jsou považována za cizí (např. Amos 6:2) se v budoucnu stanou součástí jednotné Izraelské říše.
O moudrosti Týru a Sidónu se často zmiňují i jiní proroci, například Ezechiel v kapitole 28.
Tato světská moudrost ale neobstojí vůči Izraeli.
 
Nezabrání tomu ani fakt, že -
 
Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jak bláta na ulicích. (Zachariáš 9:3)
 
Výklad slova יוֹרִשֶׁנָּה ve verši 9:4 - Avšak Panovník jej nechá zchudnout - vychází z výrazu obsaženého ve verši 2:7 v První knize Samuelově - Věčný ochuzuje i zbohacuje.
 
Zachariáš dále ve verši 9:4 říká - jeho moc srazí do moře; bude pozřen ohněm.
 
To ukazuje na skutečnost, že na světské bohatství nebude brán žádný ohled, a že důvěra v pomíjivé věci zmizí ve chvíli, kdy tyto pomíjivé věci zmizí.
Monumentální stavby se stanou bezvýznamnými, obranné věže a zdi budou zbořeny, a spalující oheň dokáže, že člověk nikdy nemůže postavit hráz proti vůli Všemohoucímu, a že může pouze posilovat svou víru.
 
A ve verši 9:5 můžeme opět číst -
 
Spatří to Aškalón a bude se bát, Gáza se bude svíjet v hrozné křeči, Ekrón se zklame v tom, več doufal. Z Gázy zmizí král, Aškalón nebude dosídlen.
 
Budou zděšeni, neboť si uvědomí své prohřešky, zděšení bude následovat pokora a skleslost, jako přirozený důsledek jejich zvráceného chování.  
Proto Zachariáš ve verších 6 a 7 říká -
 
v Ašdódu se usadí vyděděnci. Tak vyhladím pýchu Pelištejců. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů.
 
Celá tato část, která předchází verši v záhlaví, poukazuje na skutečnost, že ze zemí sousedících s Palestinou bude odstraněno bezbožné myšlení a chování, a že tyto země budou ušetřeny pouze proto, aby Bohabojně následovaly našeho Boha, a stejně jako v minulosti Jebúsejci, budou podrobeny Izraeli.
Různorodé národy pak budou spojeny do jednoho Bohabojného těla; a všechny budou se stejnou horlivostí sloužit Bohu Izraele, jak to popisují slova proroka Zachariáše ve verši 8:23 -
 
Toto praví Věčný zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.
 
Počet věřících se bude zvyšovat tak, že země Izraelská nebude schopna je všechny přijmout, proto budou její hranice rozšířena, tak jak to přislíbil Bůh, hranice Palestiny se budou rozšiřovat úměrně nárůstu počtu věřících, tak jak o tom ve verši 54:1 hovoří Izajáš -  synů osamělé bude více než synů provdané, praví Věčný - což znamená, že počet těch kteří se budou vracet ze zajetí, bude nesrovnatelně vyšší, než počet těch kteří kdysi museli opustit svou zemi.
Proto prorok Izajáš ve verších 54:2 a 3 říká -
 
Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města.
 
Také Jeremiáš nám poskytuje ve verších 31:38 až 40 obraz budoucího rozšíření Jeruzaléma -
 
Hle, přicházejí dny, je výrok Věčného, kdy toto město bude opět vystavěno pro Věčného, od věže Chananeelu až k bráně Nárožní. Odtud vyjde měřicí šňůra přímo k pahorku Gárebu a stočí se do Goje. Celá dolina s mrtvými těly a popelem z obětí i všechna lada až k úvalu Kidrónskému, až k rohu brány Koňské na východě, to vše bude svaté pro Věčného. Už nikdy to nebude vyvráceno ani zbořeno.
 
V té době bude Chrám Boží mnohem větší, než minulé Chrámy, to potvrzuje Ezechiel ve 40 a následujících kapitolách.
V té době bude v Palestině panovat spravedlivý mír, žádný člověk v té době nebude vystaven nebezpečí hrozícímu ze zahraničí.
Zachariáš proto ve verši 9:8 předpovídá -
 
Položím se táborem u Svého Domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout; zotročovatel se už nebude přes ně valit, nespustím je nyní z očí.
 
S tímto proroctvím souhlasí i verš 2:9 v knize Zachariáš -
 
Já sám, je výrok Věčného, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.
 
Výraz - nespustím je nyní z očí - se vztahuje k době, kdy Židé budou zbaveni všech svých soužení; v té době se Bůh, který od nás odvrátil svou tvář, na nás opět pohlédne ve Svém Milosrdenství.
Podobně se vyjadřuje i verš 2:25 v Druhé knize Mojžíšově - Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k nim přiznal - což znamená, že se na ně díval ve Svém Milosrdenství.

To tvoří vhodný úvod slovům - Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská.

Důvodem pro tuto radost je prorokovaný souběh skvělých událostí, které nastanou v době mesiáše.
Sión a Jeruzalém jsou zmíněny jednotlivě, jako nejdůležitější části Svaté země.
Pak následuje text - Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný.
 
Neboť král mesiáš bude spravedlivý muž; a pro svou spravedlnost bude ochráněn před ničivými útoky svých nepřátel.
 
Křesťané překroutili smysl hebrejského výrazu נוֹשָׁע  zachráněný, a užívají ho ve smyslu מוֹשִׁיעַ spasitel, vykupitel (například spasení plný NBK).
Podobné triky neslouží k posílení víry, pouze podporují určitá náboženská dogmata.
Je potřeba si povšimnout, že ne vždy podporuje slovo מוֹשִׁיעַ křesťanské dogma, neboť ho můžeme najít také v trpném tvaru, například  וְעָלוּ מוֹשִׁעִים - Spasení pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu.
 
Slovo עָנִי v 9 verši kapitoly 9 znamená pokorný a skromný.
 
Podobně popisuje povahu mesiáše i Izajáš ve verši 42:2 -
 
Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.
 
Příjezd mesiáše na hřbetu osla symbolizuje jeho opovržení zbytečnými demonstracemi moci, a také skutečnost, že v době jeho příchodu již koně (určení pro boj) nebudou zapotřebí.
Tuto skutečnost potvrzuje i následující verš 10 -
 
Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.
 
A také verš 2:20 v knize Ozeáš -
 
Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.
 
Ještě zřetelněji to vyznívá z verše 2:4 v knize Izajáš -
 
I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
 
Proto Zachariáš říká - Vyhlásí pronárodům pokoj.
 
To dokazuje, že mesiáš smíří znepřátelené národy, neboť jak je psáno ve verši 7:26 v knize Daniel -
 
Všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.
 
Proto také Zachariáš ve verši 9:10 říká -
 
Jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.
 
Pak prorok pokračuje veršem 9:11 -
 
Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody.
 
Tato slova se týkají Izraele, který bude zachráněn skrze krev smlouvy praotce Abraháma, kterou jsme dodržovali navzdory všem pokušením, která se objevovala v době našeho vyhnanství, které je zde básnicky označeno jako cisterna, ve které není voda.
Nyní se dostáváme k verši 12 -
 
Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.
 
To může být interpretováno následujícím způsobem:
Izraeli, který jsi i v době vyhnanství doufal ve spasení, musíš se navrátit k Bohu, který je pevností těm kdo v Něj věří, dnes ti opět říkám, že obdržíš dvojnásobné množství všech radostí a úspěchů, které jsi ztratil v době svého zajetí; proto opakuji slib, který jsem ti dal skrze proroka Izajáše (ve verši 60:17) -
 
Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo.
 
A také (ve verši 61:7) -
 
Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat, dvojí dědictví obdrží v své zemi, budou mít věčně radost.
 
Smyslem slova dvojí je snaha vyjádřit, že Bůh bude ve své laskavosti velmi štědrý, slovo מִשְׁנִי tedy nelze doslovně chápat jako dvojí nebo dvojnásobný.
Stejným způsobem je toto slovo užito i ve verši 17:18 v knize Jeremiáš -
 
Uveď na ně zlý den a dvojnásob těžkou ranou je rozdrť!
 
Také zde je slovo dvojnásob užito ve smyslu častého (nejenom dvojího) opakování stejné věci.
 
Prorok Zachariáš pokračuje ve verši 9:13 -
 
Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efrajima. Zburcuji tvé syny, Sijóne, proti synům tvým, Jávane (Řecko). Učiním tě mečem bohatýra.
 
Zde se poukazuje na dobu mesiáše kdy se celý Juda a Efrajim, tedy celý Izrael, navrátí do své země.
Neboť jak jsme již zmínili dříve, pouze malá část Židů se z Babylónu vrátila do své vlastní země.
V době mesiáše se ale všichni usadí v zemi, kterou získali do svého dědictví, ta již více nebude rozdělena na dvě království.
To vše je zřejmé z kapitoly 37 v knize Ezechiel.
Prorok také říká, že děti Sionu zvítězí nad dětmi Jávanu (Řecka).
 
Občas je v Písmu Svatém výraz Góg a Magóg užit jako obecné označení nepřátel Židů; Jávan a Magóg se objevují v genealogickém výčtu národů v První knize Mojžíšově ve verších 10:1 až 2, jako bratři a jako synové Jafeta.
 
Výše uvedená kapitola (Zachariáš 9) neumožňuje tvrdit, že Ježíš byl mesiáš, neboť za jeho dnů nedošlo k naplnění těchto důležitých proroctví, která zde stručně shrneme do jednotlivých bodů:
 
1. Ve dnech mesiáše dojde k sjednocení Judy a Efrajima, tedy celého Izraele.
 
2. Mnoho národů se připojí k Izraeli jako Lidu Božímu.
 
3. Góg a Magóg, tedy mocnosti nepřátelské vůči Izraeli, budou poraženi.
 
4. Po celé zemi zavládne absolutní mír.
 
5. Král mesiáš bude vládnout celému světu.
 
V Ježíšových dnech nedošlo k naplnění žádné z těchto událostí, nebo přesněji řečeno, spíše došlo k pravému opaku.
Král mesiáš vyhlásí ukončení válek a nastolí trvalý mír, zatímco Ježíš Nazaretský podle verše 10:34 v křesťanské knize Matouš řekl -
 
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
 
Pravý mesiáš bude vládnout území, které se rozprostírá od moře k moři, od řeky až ke konci země; zatímco Ježíš nazaretský neměl světskou moc ani nad sebemenším kouskem území; jak to potvrzuje ve verši 20:28 křesťanské kniha Matouš -
 
Tak jako Syn člověka (Ježíš) nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.
 
Z uvedených skutečností je zcela zřejmé, že křesťanské dogma o mesiáši nemá žádný pevný základ.