Jdi na obsah Jdi na menu
 


46. Boží trest postihne národy, které pronásledují Židy

 perek_mv.jpg

K dispozici máme nepřeberné množství příkladů naplnění prorockých varování slibujících trest jinověrcům, kteří neúprosně pronásledovali Židy.

Nenajdeme vládce, který by Židy svévolně pronásledoval a unikl by trestu.

Neboť Všemohoucí sice považuje za správné trestat přestupky Izraele, nicméně nenechá žádného smrtelníka jednat svévolně, krutě a nelidsky, v případě, že je nástrojem jeho Božské Prozřetelnosti.

Proto se faraon, Sinacherib, Nebukadnesar, Haman a další utlačovatelé Židů dočkali spravedlivého trestu za své chování, které nemělo nic společného s útrapami vyhnanství, kterými byli Izraelité potrestáni za své hříchy.

Izraelité nepřišli o titul Boží Lid a Boží dědictví, Bůh se jich nikdy nezřekl a nikdy nezašel tak daleko, aby Izrael zcela zničil; neboť Jeho jediným cílem je navrátit Izrael na správnou cestu.

 
A protože Bůh nikdy nezruší smlouvu uzavřenou s jejich otci, je ve všech částech Písma Svatého titulován jako jejich Bůh.
 
To dokládá následující verš 26:44 v Třetí knize Mojžíšově -
 
Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezprotivím si je, jako bych s nimi měl skoncovat a zrušit svou smlouvu s nimi. Já jsem Věčný, jejich Bůh.
 
Ve své vlastní zemi se oddávali hříchu, který pramenil v blahobytu a bohatství, proto byli za své zlé skutky potrestáni.
Ztráta požehnané země, ztráta nezávislosti a zchudnutí jsou spravedlivým trestem za opuštění Boží cesty.
V tomto ohledu jejich osud připomínal osud králova ministra, který upadl do nemilosti svého panovníka; dokonce poté co byl jeho majetek konfiskován, zůstává poddaným svého pána, král pouze využil své právo sesadit ho.
 
Pokud by nějaký cizí člověk ještě více ponižoval degradovaného dvořana, neobrátil by snad vládce svůj hněv proti tomu kdo ponižuje degradovaného?

Dějiny nám jasně ukazují, že v zemích kde byli Židé pronásledováni pro svou víru, záhy zabředli pronásledovatelé do krvavých konfliktů.

Po vyhnání Židů z Anglie, Francie, Španělska a Německa postihly tyto země neslýchané pohromy; při popisu těchto hrůz se tají dech; naopak země, ve kterých Židé zůstali, si užívaly plody prosperity.

V zemích kde vítězila tolerance, tento stav prosperity nebyl narušen ani poté co se v nich objevily nové sekty.

Toto tvrzení se opírá jak o naše vlastní zkušenosti, tak i o následující biblické verše:

Jak je psáno ve verši 7:15 v Páté knize Mojžíšově -

Věčný od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsi poznal, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí.

A také ve verši 30:7 -

Všechny tyto kletby pak vloží Věčný, tvůj Bůh, na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně pronásledovali.

A také ve verších 41:11 a 12 v knize Izajáš -

Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji. Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.

A také verše 47:5 a 6 -

Seď zticha, vstup do tmy, kaldejská dcero! Už nikdy tě nenazvou paní královských říší. Na svůj lid jsem se rozlítil, své dědictví znesvětit jsem nechal, vydal jsem je do tvé ruky. Neměla jsi s nimi slitování, svým jhem jsi i starce velmi obtížila.

A také verš 49:26 -

Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno tvorstvo, že já Věčný jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.

A také ve verši 2:3 v knize Jeremiáš -

Svatý byl Izrael Věčnému, prvotina jeho úrody; všichni, kdo jej sžírají, se proviňují, dolehne na ně zlo, je výrok Věčného.

 

A také verš 30:16 -

Avšak všichni, kdo tě požírají, budou pozřeni, všichni tvoji protivníci do jednoho půjdou do zajetí. Kdo tě plení, budou popleněni, všechny, kdo tě loupí, vydám k oloupení.

A verš 4:2 z knihy Jóel -

Shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Věčný bude soudit) a budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody.

Stejný prorok na konci své knihy ve verši 4:19 říká -

Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev.

 

Abdijáš ve svém proroctví ve verši 10 říká -
 
Pro násilí na tvém bratru Jákobovi přikryje tě hanba, budeš vyhlazen navěky.
 
A také zbývající část tohoto proroctví.
 
A dále ve verši 2:9 a 10 v knize Sofonjáš -
 
Avšak, jako že jsem živ, je výrok Věčného zástupů, Boha Izraele, Moáb bude jako Sodoma, Amónovci jako Gomora, stanou se panstvím kopřiv, solnou proláklinou, krajem navěky zpustošeným. Oloupí je pozůstatek mého lidu, zbytek mého národa je zdědí. To vše se jim stane za jejich pýchu, neboť utrhali lidu Věčného zástupů a vypínali se nad něj.
 
V závěru knihy ve verši 3:19 prorok říká -
 
Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby.
 
A ve verši 1:15 v knize Zachariáš -
 
Jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku k zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil.
 
A dále ve verších 2:12 a 13 -
 
Toto praví Věčný zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Hle, mávnu proti nim rukou a budou je plenit ti, kdo jim otročili. I poznáte, že mě poslal Věčný zástupů.
 
A také ve verši 2 Žalmu 83 -
 
Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!