Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. Izajáš prorokoval že Ježíš předá nový zákon

 

perek_k.jpg

Verš 2:3 knihy Izajáš - Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: Pojďte, vystupme na horu Věčného, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sijónu vyjde Zákon, slovo Věčného z Jeruzaléma - kombinují křesťané s veršem 51:4 - Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Z těchto veršů vyvozují, že Izajáš prorokoval jakousi budoucí smlouvu - zákon Ježíšův.
Tvrdí, že Zákon Mojžíšův byl předán na Sinaji, zatímco učení Ježíšovo bylo vyhlášeno na Sionu.
 
Vyvrácení:
 
Předchozí kapitola toto tvrzení vyvrací, a potvrzuje nesporný fakt, že Zákon Mojžíšův nemá být zrušen, a že k němu nemá být přidáno žádné další zjevení, proto ani není možné z výše uvedených veršů odvozovat nějaké další zjevení.
 
Výše uvedené verše v žádném případě neprorokují předání nějakého nového Zákona Všemohoucím, užito je slovo תוֹרָה tóra, verš nás informuje o tom, že zákonnost a spravedlnost vyjde ze Sionu, a že je bude v době svého příchodu vyučovat a zajišťovat pravý a očekávaný mesiáš.
 
Proto verš upřesňuje - Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit - mesiáš je zde popsán jako učitel.
 
Prorok Izajáš říká ve verši 2:4 -
 
On bude soudit pronárody.
 
Podobně se dočteme ve verši 42:1 -
 
Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.
 
Stejný slib obsahují slova ve verši 51:4 -
 
Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem.
 
Pozitivní role mesiáše krále prorokuje Izajáš i ve verši 2:4 -
 
I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože.
 
To potvrzuje předpoklad, že případy, které by jinak vyústily ve válečný konflikt, budou řešeny mesiášem králem, který bude vládnout národům, a bude soudit kdo je v právu a kdo ne.
Tak bude mezi národy nastolen mír, a nebude docházet k válkám.
Ničivé zbraně již nebudou potřeba, proto budou přeměněny na zemědělské nástroje.
 
I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
 
Proroctví nám dávají jistotu, že mesiáš bude učit a šířit nejhumánnější světské zákony.
Hebrejské slovo tóra je často užíváno ve smyslu poučování, učení, instrukce či pokynu.
 
Jak se dočteme ve verši 1:8 knihy Přísloví -
 
Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním תּוֹרַת neopovrhuj.
 
A také ve verši 3:1 -
 
Můj synu, na mé učení תּוֹרָתִי nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
 
A ve verši 4:2 -
 
Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení תּוֹרָתִי neopouštějte.
 
Je zcela jasné, že si nikdo nedovolí tvrdit, že král Šalamoun nebo někdo z jeho současníků napsal nějaký nový soubor zákonů, a že se o něm v příslovích zmiňuje.
 
Dokonce i naši oponenti musí uznat, že slovo tóra v knize Přísloví znamená světské pokyny, z výše uvedených veršů lze zcela jasně odvodit, že verše knihy Izajáš nepotvrzují existenci nějakého nového souboru zákonů, který by navazoval na Zákon Mojžíšův.