Jdi na obsah Jdi na menu
 


79. Vytrhávání z kontextu Písma Svatého

Ve verši 9:33 v křesťanské knize List Římanům se píše -
 
Jak je psáno: Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.
 
Tento verš je kompilací krátkých útržků vět sestavených dohromady buď z neznalosti nebo s úmyslem za každou cenu dokázat, že Ježíš je jediným Spasitelem těch, kteří našli na Siónu kámen úrazu.
 
Ve verši 8:14 v knize Izajáš se dočteme -
 
Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopýtat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.
 
Ve verši 28:16 prorok Izajáš pokračuje -
 
Proto praví toto Panovník Věčný: Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí (od něj - od kamene) spěchat.
 
Další chybnou citaci Písma Svatého můžeme najít ve verši 10:11 v křesťanské knize List Římanům - neboť Písmo praví: Kdo v něho věří, nebude zahanben.
 
Petr ve svém prvním listu ve verši 2:6 chybně cituje -
 
Neboť v Písmu stojí: Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.
 
Svévolné přidávání či obírání slov z textu Písma Svatého, sloužící k potvrzení učení neobsaženého v našich Svatých Knihách, je podle našeho názoru zavrženíhodné.