Jdi na obsah Jdi na menu
 


42. Daniel (9:26) předpověděl Ježíšovo zabití

perek_mb.jpg

Daniel 9:26 - Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka.
Křesťané tvrdí, že tento verš odhaluje Ježíšův osud - zabití.
 
Vyvrácení:
 
Abychom dokázali nepravdivost tvrzení křesťanských vykladačů (opírajících o tato nepravdivá tvrzení svou víru), musíme opět text analyzovat metodou, kterou jsme si osvojili, a vyložit verš v kontextu.
 
Ve stejné kapitole ve verši 24 najdeme -
 
Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.
 
Sedmdesát týdnů se evidentně vztahuje k době, která uběhla od zničení prvního Chrámu do zničení druhého Chrámu.
Jak je psáno ve verši 29:10 v knize Jeremiáš -
 
Toto praví Věčný: Až se vyplní sedmdesát let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo.
 
A také ve verši 4:22 v knize Pláč Jeremiášův -
 
Tvá nepravost však, dcero sijónská, skončí, Bůh tě už nikdy nenechá odvést do vyhnanství.
 
Daniel ve svém vidění, které popisuje ve své knize v kapitole sedm (sedmý a následující verše), spatřil, že čtvrté zvíře (představující Řím) bude utlačovat Izrael po velmi dlouhou dobu; Daniel se také zamýšlí nad vizemi, které mu nebyly zcela jasné, neboť mu nebylo odhaleno zvláštní zjevení týkající se pozdějšího zajetí Židů.
Z tohoto důvodu říká na závěr sedmé kapitoly ve verši 28 -
 
Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci.
 
Prorok Daniel měl podobné pochybnosti o svých vizích, když mu bylo zjeveno (popsal to v osmé kapitole) přerušení stálých obětí, zničení Svatyně a zavržení lidu (viz. verše 8:13 až 26).
Daniel se domníval, že předpověděl délku zajetí jeho současníků;  proto mu bylo řečeno - Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.
 
Toto sdělení se liší od sdělení Jeremiáše, podle kterého bude zajetí trvat sedmdesát let.
 
Při této příležitosti, bychom měli vysvětlit termín večer a jitro užitý ve verši 8:14.
Tento výraz je popsán ve verši 14:7 v knize Zachariáš - A nastane den jediný, známý jen Věčnému, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo.
 
Prorok Daniel chtěl tímto výrazem sdělit, že temnota trápení Izraele bude rozptýlena ve světle spásy.
 
Jak ve verši 30:7 dodává Jeremiáš - Běda, bude to veliký den, bez obdoby, čas soužení pro Jákoba, ale bude z něho zachráněn.
 
Šero a tma představují ničení a zkázu.
 
Jak je psáno ve verši 8:9 v knize Amos - V onen den způsobím, je výrok Panovníka Věčného, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne.
 
Verše 13 a 14 v kapitole 8 v knize Daniel jasně ukazují, že se prorok původně domníval, že prodlužování zajetí bylo způsobeno nepravostmi lidu, a že lid bude ve vyhnanství trpět 2300 dní (které znamenají roky); proto se modlil k Bohu, aby odložil svůj hněv a svojí zlost.
Ani posel Boží mu nezjevil, kdy přesně poslední zajetí skončí.
Daniel se pouze dozvěděl, že ukončení vyhnanství bude prodlouženo na dobu, která bude nezbytně nutná pro očištění jeho lidu od hříchů, neboť teprve tehdy bude naplněno proroctví z verše 4:22 v knize Pláč Jeremiášův -
 
Tvá nepravost dcero sijónská, skončí, Bůh tě už nikdy nenechá odvést do vyhnanství.
 
Pokud jde o poslední vyhnanství Izraele, vyjadřuje se podobně prorok Ezechiel ve své knize ve verši 22:15 - Rozptýlím tě mezi pronárody, rozpráším tě po zemích a dokonale tě zbavím tvé nečistoty.
 
Úplná obnova, kterou očekáváme v době posledních dní, bude korunována věčnou spravedlností, jak je psáno ve verši 9:24 v knize Daniel -
 
Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.
 
S tím se shoduje i mnoho dalších proroctví.
 
Verš 51:6 v knize Izajáš -
 
Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.
 
Verš 23:5 v knize Jeremiáš -
 
Hle, přicházejí dny, je výrok Věčného, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.
 
Verše 11:4 a 5 v knize Izajáš -
 
Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.
 
V té době bude celý Izrael označován jako spravedlivý.
 
Jak je psáno ve verši 60:21 v knize Izajáš - Tvůj lid, všichni budou spravedliví.
 
Také autor žalmů poskytuje důkazy, neboť ve verši 7 Žalmu 72 můžeme najít -
 
V jeho dnech rozkvete spravedlivý.
 
Jeruzalém v té době bude nazýván Příbytkem spravedlnosti a Svatou horou.
Budeme tak moci užít slova Jeremiášova z verše 23:6 - Pán naší spravedlnosti.
 
Mesiáš bude podle proroka titulován jako Pán naší spravedlnosti jak jsme se již zmínili v kapitole 19.
Danielova slova ve verši 9:24 by měla být chápána následujícím způsobem:  A k zapečetění vidění a proroctví - znamená, že došlo jen k dočasnému přerušení, a že proroctví budou v budoucnu opět zjevována, neboť slova se stejným významem můžeme najít i ve verši 33:13 v knize Jób -
 
A zpečeťuje varování, jež jim dal.
 
Nemůžeme tvrdit, že zjevování proroctví bylo ukončeno navždy, neboť se můžeme dočíst ve verši 3:1 v knize Joel -
 
I stane se potom: Vyliji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
 
V době obnovy budou proroctví opět zjevována.
 
Nyní se ale vraťme k výkladu verše 9:24 v knize Daniel.
 
A k pomazání Svatyně Svatých, znamená, že v době obnovy Izraele, bude znovu zasvěcena Svatyně Svatých neboli Chrám, která byla mimo provoz po celou dobu vyhnanství.
Podrobný popis této události najdeme v kapitole 43 v proroctví Ezechielově.
 
Sedmdesát týdnů, které jsou zmíněny v kapitole 9 v knize Daniel, jsou záhadným obdobím, představujícím různá období Izraele v době druhé okupace Svaté Země a následného vyhnanství.
 
První část tohoto období vyjádřené sedmi týdny a popsané ve verši 9:25 se vztahuje k době perského vládce Kýra; neboť se zde říká -
 
Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů.
 
Nyní víme z verše 45:1 v proroctví Izajášově, že Kýros byl označován za pomazaného krále, jak je psáno - Toto praví Věčný o svém pomazaném, o Kýrovi - a ve stejné kapitole Bůh oznamuje - On zbuduje moje město, propustí mé přesídlence bez placení, bez úplatku.
 
Věta zmiňující se o šedesáti dvou týdnech - Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již - obsahuje zajímavý titul - pomazaný, a informuje nás o tom, že by měl být Izrael podle tohoto proroctví zbaven svého posledního vládce.
Znamená to, že zde nebude nikdo místo něj, že zde nebude žádný pomazaný vládce lidu Izraele.

Pád vládce nad Izraelem doprovází pád Chrámu, proto je zmíněno Titovo dobytí Svaté Země, po kterém Izrael přestal existovat jako národ, neboť byl zbaven svého Chrámu, svého vládce a své země.  

Pokud budou křesťané objektivně analyzovat tuto kapitolu z knihy Daniel, nemohou v žádném případě dojít k závěru, že pojednává o Ježíšovi, který zemřel na kříži téměř půl století před Izraelským vyhnanstvím.
 
Protichůdné výroky křesťanských vykladačů týkající se této kapitoly, jsou nejlepším důkazem toho, že nemají nic společného s jejím skutečným významem.
Čtenářům, kteří mají zájem se dozvědět více o rozporech v křesťanských výkladech knihy Daniel, doporučuji Abrabanelovi komentáře ke knize Daniel, které nesou název Ma'jene ha-Ješu'a (Prameny vykoupení).
 
Tato kapitola uzavírá analýzu biblických veršů, které křesťané citují na podporu své víry.