Jdi na obsah Jdi na menu
 


51. Ježíš Bůh a Ježíš Syn Boží

V křesťanské knize Jan ve verších 10:33 až 36 se píše -

Židé mu odpověděli: Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl: Ve vašem zákoně je přece psáno: Řekl jsem: jste bohové. Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy - a Písmo musí platit - jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?
 
To, že se Ježíš vyhýbá jasné a jednoznačné odpovědi na otázku týkající se jeho božství, svědčí spíše v jeho neprospěch, než v jeho prospěch.
 
Na svou obranu cituje verš 6 Žalmu 82 -
 
Ač jsem řekl: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího.
 
Ježíš již ale nezmiňuje skutečnost, že autor žalmu upozorňuje ty, kdo se označují za syny Boží, že klamou sami sebe i ostatní, neboť žalm pokračuje -
 
Zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař.
 
Užití slova Elohim (bohové) dokonce ani nedokazuje, že má autor žalmu na mysli Boží Bytost.
Jsou případy, kdy jsou tímto výrazem označováni jak Boží poslové, tak i soudcové, je to výraz označující vyšší moc nebo autoritu.
 
Jak je psáno ve verši 13:22 v knize Soudců - Určitě zemřeme, neboť jsme viděli Elohim (vyšší moc - posla Božího).
 
A ve verši 22:8 v Druhé knize Mojžíšově - Přijde záležitost obou před Elohim (soudní autoritu) koho Elohim označí jako svévolníka, ten poskytne svému bližnímu dvojnásobnou náhradu.
 
Podobně je užito slovo Elohim v mnoha jiných částech Písma Svatého.
 
Ve verši 1 v Žalmu 82 má slovo bohové (Elohim) stejná význam jako slovo poslové Boží.
 
Když Bůh řekl Mojžíšovi - Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem - mluvil o něm jako o poslovi, který přišel ve Jménu Boha Nejvyššího.
Chybně citované pasáže hojně se objevující v křesťanském Zákoně dokazují, jak skromné a povrchní znalosti jazyka a pravého smyslu slov našeho Písma Svatého měli autoři křesťanského Zákona.