Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. Člověk, který není schopen dodržovat všechny zákony Mojžíšovy, nemůže dosáhnout spasení (Iz 64:5)

 

 perek_kg.jpg
Ve verši 64:5 v knize Izajáš se píše -  A všichni jsme byli jako nečistý člověk, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr.
Jeden křesťan mi jednou řekl: Na zemi není jediný člověk, který by konal pouze dobro a nehřešil by. Ano, musíte velmi dobře vědět, že zde není jediný člověk schopný dodržovat všechna přikázání stanovená v zákonech Mojžíšových; a že vaše spravedlivé činy neumožňují dosáhnout toho, o co usilujete. Jak neúčinné pak musí být modlitby a činy hříšníků?
 
Odpověď:
 
Musíme připustit, že žádný člověk nemůže dosáhnout spasení pouze skrze své vlastní činy; musí se kromě své zbožnosti podřídit milosrdenství a laskavosti Všemohoucího.
To zcela jasně oznamuje i Jeremiáš ve verši 30:21 -
 
Dovolím mu přiblížit se a on bude ke mně přistupovat, protože kdo je ten, jehož srdce se odvažuje ke mně přistupovat?
 
Podobně se vyjadřuje žalmista ve verši 5 Žalmu 65 -
 
Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích.
 
Proto se modlí ve verši 9 Žalmu 79 -
 
Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosti nás hříchů pro své jméno!
 
Ve verši 11 Žalmu 25 se duchovní básník říká -
 
Pro své jméno, Věčný, odpusť mi mou nepravost, je velká.
 
A opět ve verši 1 Žalmu 115 -
 
Ne nás, Věčný, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
 
A opět ve verši 11 Žalmu 143 -
 
Pro své jméno mi zachovej, Věčný, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení.
 
A verš 27 Žalmu 44 -
 
Na pomoc nám povstaň, vykup nás pro svoje milosrdenství!
 
A ve verši 4 Žalmu 80 prosí Všemohoucího -
 
Bože, navrať se k nám, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni.
 
To samé také říká prorok Jeremiáš ve verši 14:7 -
 
Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Věčný, pro Své Jméno.
 
A dále ve verši 14:21 -
 
Neodmítej nás však pro Své Jméno.
 
A knize Pláč Jeremiášův ve verši 5:21 -
 
Obrať nás, Věčný, k sobě a my se navrátíme.
 
Daniel ve své modlitbě ve verších 9:18-19 užívá podobný jazyk -
 
Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem.
 
Mohli bychom citovat mnohé jiné verše, které mají podobný obsah.
 
Proto nám dal Všemohoucí příslib skrze Své proroky, že nás vysvobodí z našeho zajetí, a že vymaže naše hříchy a nepravosti, ne kvůli nám, ale kvůli Sobě Samému.  
 
A jak říká Izajáš ve verši 48:11 -
 
Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám.
 
Ve verši 43:25 stejný prorok říká -
 
Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.
 
To tvrdí také Ezechiel ve verši 36:22 -
 
Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli Svému Svatému Jménu.
 
Ve stejné knize ve verši 20:44 najdeme -
 
I poznáte, že já jsem Věčný, až pro Své Jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků, dome izraelský, je výrok Panovníka Věčného.
 
Můžeme zde také citovat slova Jeremiášova obsažená ve verši 31:37 -
 
Toto praví Věčný: Jestliže budou změřena nebesa nahoře a prozkoumány základy země dole, i já zavrhnu všechno potomstvo Izraele kvůli všemu, čeho se dopustili, je výrok Věčného.
 
Toto Boží prohlášení jasně potvrzuje náš názor, že naše spása není závislá pouze na našich individuálních zásluhách, spravedlnosti a poctivosti, ale závisí na milosrdenství Boha, na milosrdenství které se nikdy nesníží, a to i když si jej nezasloužíme.
 
Výrok proroka Izajáše ve verši 64:5 - Jsme všichni nečistí, všechna naše spravedlnost je jako poskvrněný šat - odkazuje k takovým náboženským činům, které jsou vykonány pro marnou slávu a ze sobeckých důvodů, s cílem vzbudit závist sousedů, je zcela zřejmé, že toto chování musí popudit Všemohoucího, pokud vychází z nízkých důvodů.
 
Ten, který zkoumá srdce, říkají naši mudrcové, si váží pouze úmyslu.  
 
To je důvodem napomenutí v Páté knize Mojžíšově ve verši 15:10 -
 
Dávej mu štědře a neměj rozmrzelé srdce, když mu máš něco dát.
 
A ve verši 28:47 čteme -
 
Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Věčnému, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem.
 
Výše uvedený verš - Jsme všichni nečistí, všechna naše spravedlnost je jako poskvrněný šat - se týká nepřípustného chování a nečistých úmyslů těch, kteří se sobecky obracejí k Všemohoucímu, a jako jsou spadlé listy unášeny větrem, tak i my jsme v důsledku našich hříchů rozptýleni ve všech částech světa.