Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. Jidášova zrada Ježíše byla předpovězena (Amos 2:6)

perek_li.jpg

Ámos 2:6 - Toto praví Věčný: Pro trojí zločin Izraele, ba pro čtverý, toto neodvolám, protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků.
Někteří křesťanští teologové spojují toto proroctví s osudem Ježíše, který byl zrazen za 30 stříbrných; tvrdí také, že čtvrtým zločinem je právě zrada jejich spravedlivého, která nikdy nebude Izraeli odpuštěna, a že důsledkem tohoto hříchu je současné vyhnanství.
 
Vyvrácení:
 
Tento výklad je nesmyslný, protože chybně spojuje věty a tvrzení různých proroků.
Výše uvedený verš znamená, že náhodný souběh tří zločinů - modloslužby, incestu a zabití - není prvotní příčinou vyhnání Izraele ze Svaté země, hlavní příčinou je všeobecná zkaženost lidu, jemuž jeho prodejní vůdcové dávali hanebný příklad.
 
Prorok Ámos proto říká ve verši 5:12 -
 
Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.
 
Užité slovo צַדִּיק  spravedlivý v tomto případě neznamená člověka vedoucího zbožný život, ale pouze člověka, jehož chování je bezúhonné před tribunálem spravedlnosti, a v jehož prospěch soudcové rozhodli.
 
Slovo צַדִּיק  zde má stejný význam jako ve verši 23:8 v Druhé knize Mojžíšově, kde je řečeno o úplatku daném soudci -  neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých צַדִּיקִים.
 
Výraz - abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků - znamená, že soudce za nepatrný úplatek překroutí právo a zbaví ubožáka jeho práv, ve prospěch toho kdo dal úplatek.
 
Prorok ostře napadá bohaté hříšníky.
 
Ve verši 8:4 v knize Ámos se píše -
 
Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu?
 
Tento verš úzce souvisí formulací i smyslem s tím z kapitoly 2, oba vyjadřují myšlenku nepoctivosti při nákupu a prodeji.
 
Všimněme si ve výše uvedeném verši, že mělo být důsledně pozorováno novoluní, ale toto sledování bylo pozastaveno, a soudě podle výtek proroků bylo nahrazeno uvolněnou zábavou.
 
Když to srovnáme s veršem 20:5 v První knize Samuelově - Hle, zítra je novoluní - a s veršem 4:23 v Druhé knize Královské - Proč jdeš k němu dnes? Není novoluní ani den odpočinku - zjistíme, že v knize Ámos je popsána nespravedlnost spojená nepoctivým chováním v právních rozhodnutích a s úplatnou povahou kupujících a prodávajících, a je nesmyslné tato Ámosova slova vykládat jako zmínku o Spasiteli.
 
Kromě toho, pokud by se prorok zmiňoval o Ježíšovi, musel by připsat přestupky kmenům Juda a Benjamín, kteří v době Ježíše pobývali ve Svaté zemi, zatímco deset kmenů bylo rozptýleno mezi jejich nepřáteli, a nemohli se podílet na ničem proti Ježíšovi.   

Nelze ani tvrdit, že výraz - ba pro čtverý, toto neodvolám - obsahuje sdělení, že Izraeli nikdy nebude odpuštěn prodej Ježíše, neboť obdobný výraz je použit ve spojitosti s prohřešky Damašku, Gazy, Týru, Edomu atd., tedy s národy, které neměly nic společného s prodejem Ježíše.

Když budeme číst Písmo Svaté pozorně, dojdeme k opačnému názoru, než jaký zastávají křesťané.

To potvrzují například následující verše:

Verš 8 Žalmu 130 - On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.

Verš 33:8 v knize Jeremiáš - Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli.

Verš 50:20 ve stejné knize - V oněch dnech a v onen čas, je výrok Věčného, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám.