Jdi na obsah Jdi na menu
 


44. Mesiáš přinese jedinou víru a jediné náboženství

perek_md.jpg

Řekl jsem několika křesťanům, že po příchodu mesiáše, bude na světě existovat pouze jedna víra a jedno náboženství.
Jak je psáno ve verši 45:23 v knize Izajáš -
 
Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne.
 
A také verš 3:9 v knize Sofonjáš -
 
Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží.
 
Dokonce i křesťané musí uznat, že dojde sjednocení ve víře, neboť i Jan ve svém Evangeliu ve verši 10:16 píše -
 
Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
 
Skutečnost, že dojde ke sjednocení ve víře je obecně uznávaný fakt, není nutné se přít, které ze tří hlavních monoteistických náboženství bude ostatními přijato, faktem je také skutečnost, že pokud bude jedno náboženství přijato, ostatní dvě budou zavržena.
Pokud budeme objektivně analyzovat prohlášení proroků, budeme muset uznat, že to bude víra Izraele, která bude přijata na úkor všech ostatních.
 
Například prorok Izajáš ve verši 52:1 říká -
 
Probuď se, probuď, oděj se silou, Sijóne, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý.
 
Písmo zcela jasně označuje křesťany jako neobřezance a mohamedány, navzdory jejich častému umývání, jako nečisté.
Tyto dvě sekty jsou v proroctví zdůrazněny proto, že potomci Edomu a Izmaela střídavě vládnou Jeruzalému od jeho zničení Titem.
 
Prorok nás informuje, že poté co nastane doba vykoupení, již nikdo neobřezaný a nečistý nevstoupí do bran Svatého města.
Podobně se vyjadřuje ve verši 4:17 i prorok Joel -
 
Jeruzalém bude opět svatý a nebudou jím už procházet cizáci.
 
O dvou výše zmíněných skupinách se zmiňuje ve verši 66:17 i prorok Izajáš -
 
Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou, je výrok Hospodinův.
 
Těmi kdo se posvěcují a očišťují má zcela jasně na mysli Izmaelity, kteří se poskvrnily svým zhýralým požitkářstvím.
Hebrejské sloveso užité v tomto verši vyjadřuje domýšlivost, namyšlenost, samolibost a falešná tvrzení, proto jsou prorokem označeni, jako ti kdo se posvěcují a očišťují.
 
Těmi kdo jí maso z vepřů a to co je hodno opovržení, má prorok na mysli křesťany, jejichž víra zanikne v době bojů posledních dní.
 
Pokud jde o Lid Izraele, prorok Izajáš ve verši 66:20 říká -
 
Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě.
 
Národy, které přežijí boje posledních dní, vzdají čest Izraelitům, a připojí se k pravému uctívání Boha; proto prorok ve verši 66:23 říká -
 
O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin.
 
V Zachariášově proroctví ve verši 14:16 najdeme -
 
Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.
 
Proroctví o pravidelné pouti bývalých jinověrců do Jeruzaléma, a dodržování Božích svátků bývalými jinověrci, je jasným důkazem toho, že se stanou součástí starobylého národa Izraelského.
Prorok Zachariáš na toto téma říká ve verši 8:23 -
 
Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.
 
A stejný prorok říká ve verši 9:7 -
 
Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů. Tak bude i on se vrátí k našemu Bohu.

 

To dokazuje, že nebudou jíst jídlo odporující Zákonu, stejně jako ho nejedí rodilí Izraelité.
 
Touto otázkou jsme se již zabývali, proto odkazuji čtenáře na kapitoly 15 a 25.
 
Abychom dokázali pravdivost našeho náboženství, přidáme ještě další zcela jasné proroctví obsažené ve verši 14:9 v knize Zachariáš -
 
Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.
 
Bůh již více nebude titulován pouze jako Král Izraele, tak jako je titulován ve verši 44:6 v knize Izajáš -
 
Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.
 
A také ve verši 45:15 - Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.
 
Neboť jak nás informuje prorok ve verši 54:5, bude Jméno Boha Izraele rozšířeno, protože Bůh bude uctíván všemi národy -
 
Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země.

 

Jeden Jediný Bůh a Jeho jeden a jediný sinajský Zákon bude vyznáván všemi obyvateli světa; Dualita a Trojjedinost budou zavrženy.
A jak je psáno ve verši 9 v Žalmu 86 -
 
Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno.
 
A jako bude celý vesmír uznávat Boha jako svého Nejvyššího Krále, tak budou všechna království světa považovat za svého jediného světského vládce pomazaného krále - mesiáše.
Tímto tématem se ještě budeme zabývat v následujících kapitolách, v druhé části této knihy a to díky analýze dalších textů Janova evangelia.
 
Tuto kapitolu můžeme uzavřít tvrzením, že člověk, který objektivně a pozorně přečte a pochopí výše uvedené verše, nemůže než souhlasit se skutečností, že v budoucnu bude univerzální vírou všeho lidstva víra Lidu Izraele.