Jdi na obsah Jdi na menu
 


95. Zneužití biblických veršů

Ve verších 1:5 až 9 v křesťanské knize List Židům se píše -
 
Komu kdy z andělů Bůh řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil! A jinde se praví: Já mu budu Otcem a on mi bude Synem. A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: Ať se mu pokloní všichni andělé Boží! O andělech je řečeno: Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.
 
Autor tohoto verše se mílí tak často, jak často se snaží dokázat svá tvrzení pomocí veršů Písma Svatého.
 
Pokus spojit Ježíše se sedmým veršem Žalmu 2 - Přednesu Věčného rozhodnutí. On mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil - jsme důkladně analyzovali v kapitole o verši 8:33 křesťanské knihy Skutky apoštolů.
 
Dokázali jsme, že David v žalmu mluví o sobě.
Proto křesťané užívají tento žalm pro potvrzení svého učení neoprávněně.
 
Slib obsažený ve verši 7:14 v Druhé knize Samuelově - Já mu budu Otcem a on mi bude synem - se týkal Šalamouna syna Davidova.
Křesťané by raději tato slova neměli spojovat s Ježíšem, neboť proroctví obsahuje příslib - Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli člověka.
A je obecně známo, že ti kdo uctívají Ježíše, jsou přesvědčeni, že Ježíš nikdy žádný hřích nespáchal.
 
Autor křesťanské knihy List Židům předstírá, že v našem Písmu Svatém objevil důkaz, že andělé Boží musí uctívat Ježíše.
Z verše 7 Žalmu 97 je zřejmé - Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí - že se jedná o Boha Pána celé země, ne o Ježíše.
 
Slova - Tvůj trůn, Bože, je na věky věků - jsou nepřesně citována z verše 7 Žalmu 45 - Tvůj (je) trůn Boží, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
Ve verši je psáno kiseachá Elohím כִּסְאֲךָ אֱלֹהִים což znamená Tvůj (je) trůn Boží, ne Tvůj trůn, ó Božský.
Ve verši 29:23 v První knize Kronik najdeme - I dosedl Šalomoun na Věčného trůn jako král místo svého otce Davida a provázel ho zdar a celý Izrael ho poslouchal.
 
Věčný byl uznáván jako král Izraele, a trůn, na který usedl David a jeho potomstvo, byl označován za trůn Boží.
Potomci Davida budou na trůnu Božím na věčné časy.
 
To prorokuje Daniel ve verši 2:44 -
 
Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.
 
Jako důkaz správnosti našeho výkladu postačí čtenáři přečíst verš 8 Žalmu 45 -
 
Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě Bůh, Tvůj Bůh pomazal olejem veselí nad tvoje druhy.
 
Pokud by byl Ježíš Bůh, adresoval by mu žalmista slova Tvůj Bůh?