Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Ježíš pobýval v Kfar Nachumu

Ve verších 4:13 až 15 v křesťanské knize Matouš se píše - Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů.
 
Nechť si čtenář přečte kapitoly 8 a 9 v knize Izajáš, a posoudí sám, zda se úryvek z verše 8:23 užitý v křesťanském Zákoně týká Ježíše.
 
Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů.
 
Prorok hovoří o převaze Ašúrovi říše nad Izraelem, a tvrdí, že asyrský král Tiglat-pileser nejdříve dobyl pouze zemi Zabulonovu a Naftalího; proto bylo toto neštěstí zpočátku Izraelem přehlíženo.
Pak se ale utrpení stalo mnohem tíživějším, Sinacherib vytáhl proti Judovi a dobyl všechna jeho opevněná města, a Jeruzalém se stal jediným místem, které nebylo dobyto.
Celá Palestinská země byla zpustošena, prorok zdůrazňuje nejkrajnější hranice země jako znamení devastace; proto je zmíněno Zajordání a Přímoří, které tvoří národní hranice.
Když Sinacherib vytáhl, aby zaútočil na Jeruzalém, pobil posel Boží 185 000 jeho bojovníků.

Pak podle verše 9:1 v knize Izajáš - Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo - což znamená, že lid uviděl po porážce Sinacheriba světlo osvobození.

Záchrana je popsaná výrazem světlo i ve verši 8:16 v knize Ester - Židům vzešlo světlo.

Izajáš pokračuje ve verši 9:2 - Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních - to vyjadřuje jejich vděčnost za zázračnou záchranu před přesilou nepřátel a radost při dělení kořisti v táboře poražených Asyřanů.

Izajáš ve verši 9:3 říká - Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš - což znamená, že Bůh byl znechucen krutostí asyrského krále -  jako v den Midjánu.

[Když Gedeon s hrstkou mužů vnikl v noci do tábora Midjánců; a s pomocí Boží zachránil Izrael před naprostou zkázou].

Jejich útok se podobal zemětřesení; jejich způsob boje se lišil od všech ostatních; v této válce nedošlo k žádnému krveprolití, které by bylo způsobeno lidskými zbraněmi, a při kterém by byli útočníci potřísněni krví, neboť zbraní zkázy byl oheň, jak je psáno ve verši 9:4 - Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně.
 
Prorok pak pokračuje ve verši 9:5 - Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.
 
Prorok má na mysli narození judského krále Chizkijáše, v jehož dnech k záchraně došlo.
Toto proroctví bylo určeno judskému králi Achazovi po narození Chizkijáše; Bůh dal prostřednictvím proroka Achazovi útěchu a to díky budoucí zbožnosti dítěte.
Chizkijášovi bylo devět let když Achaz usedl na trůn.