Jdi na obsah Jdi na menu
 


49. Nesčetné rozpory nezi křesťanskou naukou a Ježíšovým učením

perek_mt.jpg

Pokud srovnáme křesťanskou nauku s učením Ježíše a jeho apoštolů, objevíme značné množství rozporů.
V první řadě zjistíme, že se Ježíš nikde v křesťanském Zákoně neoznačuje jako Bůh, naopak tituluje se jako člověk nebo jako syn člověka.
Božství připisované Ježíšovi nemá oporu v křesťanském Zákoně, jehož autorita by pro křesťany měla být závazná.
Na druhou stranu si můžeme všimnout, že Ježíš se na mnoha místech vyjadřuje v tom smyslu, že nepřišel zrušit Zákon Mojžíšův, naopak jeho záměrem je naplnění Zákona Mojžíšova.
 
To se dočteme ve verších 5:17 a 18 v křesťanské knize Matouš -
 
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
 
Podobně se ve verši 16:17 vyjadřuje i Lukáš -
 
Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.
 
Nicméně křesťané stále zastávají názor, že Zákon Mojžíšův pozbyl platnosti a byl nahrazen Zákonem Ježíšovým.
 
Z Ježíšových slov také vyplívá, že věčná blaženost závisí na dodržování Svatého Zákona Mojžíšova, neboť když se ho zeptal bohatý muž, co musí udělat pro dosažení věčného života, Ježíš podle veršů 19: 17 až 19 v křesťanské knize Matouš odpověděl -
 
A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.
 
Současní křesťané ale tvrdí, že jedinou podmínkou věčného života je víra v Ježíše jako Spasitele duší.
 
Ježíš navíc podle verše 19:21 v křesťanské knize Matouš učil mladého muže -
 
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.
 
Toto pravidlo jsem nikdy neviděl křesťany naplňovat v praxi.
 
Za další, nenajdeme křesťana, který by se pokořil způsobem, který nařídil Ježíš svým učedníkům, tak jak to popisuje verš 6:29 v křesťanské knize Lukáš -
 
Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!
 
Dále pak křesťané věří, že Marie zůstala pannou i poté, co porodila Ježíše, zatímco Ježíš sám tento názor nezastával; jak to dosvědčuje verš 2:4 v křesťanské knize Jan, kde se říká -
 
Ženo, co to ode mne žádáš!
 
Dále pak zjistíme, že křesťané neporušují jen Zákon Mojžíšův, ale i zákaz požívání krve, který je obsažen ve verších 15:19 a 20 v křesťanské knize Skutků -  
 
Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.
 
A také ve verši 15:29 -
 
Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.
 
A také ve verši 21:25 -
 
Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve a že se mají vyvarovat smilstva.