Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Exil a vykoupení Izraele

 

perek_v.jpg

 

Jednou se se mnou přel jeden křesťanský učenec, který mi řekl: analyzovali jsme slova proroků a nenašli jsme ani jediný náznak ani žádné zjevené proroctví, které by se týkalo vašeho současného vyhnanství, tedy vyhnanství do kterého vás poslali Římané. Všichni proroci se zmiňují pouze o babylónském vyhnanství a o dobytí Babylónu Peršany a Médy; Písmo Svaté neobsahuje ani slovo o současném vyhnanství a ani o vysvobození z něj, a ani o pádu římské nadvlády. Jak můžete tvrdit, že mesiáš nepřišel, nebo že přijde v budoucnu, když všechny sliby zaznamenané v dílech proroků byly splněny v době Druhého Chrámu, tak jak to zmiňuje verš 11:13 v knize Matouš - Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.
 
Na to jsem odpověděl následujícím způsobem:
 
Není divu, že jste ve spisech proroků nenašel žádnou zmínku o současném zajetí a vysvobození z něj, neboť jak je psáno ve verších 19 a 20 Žalmu 147 -  
 
Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.
 
Nejdříve doložím různá proroctví týkající se našeho rozptýlení a tohoto vyhnanství; rozptýlení, jež budí údiv a jež nemá obdoby.
Kde je možné najít jiný národ, který se rozšířil do všech částí země?
Poté předložím proroctví, která potvrzují, že se naše vyhnanství prodlouží do pozdějších dní, a také proroctví, která slibují vykoupení z tohoto vyhnanství a stejně tak i předpovědi mudrců týkající se pádu Římské říše a jiných říší, které si nezaslouží být spojencem Lidu Izraele v době jeho návratu ze zajetí.
Existuje ještě několik proroctví, která nejsou naplněna, a která budou naplněna v budoucnosti.
 
Nyní se odkazuji na proroctví týkající se zajetí.
O římském zajetí čteme v kapitole 28:64 Páté knihy Mojžíšovy - 
 
Věčný tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého.
 
Židé byli v období Druhého Chrámu rozptýleni do různých zemích, a následně ovládnuti Římany.
Když Římané obléhali Jeruzalém, museli si na pomoc přivést různé národy, protože pro velkou statečnost Židů nemohli dosáhnout snadného vítězství.
Tedy ne jako v případě zničení Prvního Chrámu, kdy bylo Židů velmi málo a byli příliš slabí, a tak je mohli Babylóňané porazit bez cizí pomoci a přeživší odvést je do zajetí.
Byli tedy pouze vykázáni na přechodnou dobu do Babylónie, jak je psáno ve verši 36:20 Druhé knihy Kronik - 
 
Pozůstatek lidu, jenž unikl meči, přestěhoval do Babylónu. Stali se otroky, sloužili jemu a jeho synům až do doby, kdy se kralování ujali Peršané. 
 
To můžeme najít i ve verši 2:1 v knize Ezdráš  - 
 
Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylónu přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města. 
 
A také ve verši 1:11 v knize Ezdráš - 
 
Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To všechno přinesl Šéšbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylónu do Jeruzaléma.
 
V Písmu Svatém lze najít důkazy, že Izraelité byli vyhnáni pouze do Babylónie a pak se odtud vrátili. V Páté knize Mojžíšově ve verši 30:3 se dočteme - 
 
změní Věčný, tvůj Bůh, tvůj úděl, slituje se nad tebou a shromáždí tě zase ze všech národů, kam tě Věčný, tvůj Bůh, rozptýlil.
 
Z verše je patrné, že se nejedná o Babylónské zajetí, ale o zajetí Římské.
Dále pak prorok Ezechiel říká ve verši 22:15 - Rozptýlím tě mezi pronárody, rozpráším tě po zemích a dokonale tě zbavím tvé nečistoty, tento verš se nemůže týkat jiného, než posledního zajetí, tedy římského zajetí.
V Babylonském zajetí nebyly nečistoty odstraněny.
Poté co odešli z Babylónie a vrátili se do Svaté země, byli mezi nimi stále mužové, kteří si brali pohanské ženy, lidé kteří znesvěcovali Šabat  a páchali mnoho dalších nepravostí, tyto hříchy se staly důvodem dalšího zajetí.
V tomto verši prorok tvrdí, že díky délce tohoto smutného vyhnanství, budou odstraněny naše hříchy a  naše nečistoty, takže už nás nebude možné vyhnat znovu do zajetí.
Podívej se na verš 4:22 v knize Pláč - Tvá nepravost však , dcero sijónská, skončí, Bůh  už nikdy nenechá odvést do vyhnanství.
 
Nebo také ve verši 1:6 Amos - Toto praví Věčný: Pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo a přesídlence vydali v plen Edómu.
 
A ve verši 1:9 v knize Amos - Toto praví Věčný: Pro trojí zločin Týru, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu.
 
Tato proroctví odkazuje k budoucnosti, ke zničení Druhého Chrámu, k těm kdo unikly Titovu zajetí a uprchli do země Pelištejců a do Týru, které sousedí se Svatou zemí, kde byli zajati a vydáni do rukou Edomců.
Titus a jeho vojsko, křesťanské (nazarénské) národy včele s Římany jsou v písmu zmiňováni jako Edom, nebo jako dcera Edomu, podobně národy, které přijali víru islámu, označují Hebrejci jako Išmaelity, podle jejich údajného předka Išmaela.
A to co říká prorok Amos v kapitole1 se týká všech zajetí, znamená to, že v zajetí nezůstane žádný vyhnanec či uprchlík, který byl v područí Římanů, zatímco v zajetí zůstane mnoho zajatců z Babylónie, kteří dali přednost chaldejské nadvládě, a kteří odešli do Egypta, jak dosvědčuje prorok Jeremiáš ve verši 43:7 - Vstoupili do země egyptské, Věčného neuposlechli.
 
Pokud jde o verš 1:9 knihy Amos - Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu - ten se zmiňuje o smlouvě, která existovala mezi Chíramem, králem Týru, a králem Šalamounem, jak nás informuje Písmo Svaté v První knize Královské v kapitole 9, Šalamoun s Chíramem jeden druhého oslovoval jako bratra.
 
Když opět nahlédneme do pasáží Písma Svatého týkajících se tohoto vleklého vyhnanství, pochopíme, že po překonání dlouhodobých nesnází a utrpení, bude Věčný k nám v posledních dnech opět milosrdný.
A budeme přesvědčeni, že i když je naše osvobození na dlouhou dobu odloženo, Věčný nezapomněl na Svou smlouvu, kterou uzavřel s našimi otci.
Jak se píše v Páté knize Mojžíšově, ve verších 4:30 a 31 -
 
Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Věčnému, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. Vždyť Věčný, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.
 
A v knize Ozeáš ve verších 3:4 a 5 -
 
Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Věčného, svého Boha, i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Věčnému a jeho dobrotě v posledních dnech.
 
Toto proroctví se zcela jasně vztahuje k našemu současnému vyhnanství, protože nemáme v Izraeli žádného krále ani velmože, ale jsme pod nadvládou jinověrců a jejich vládců. Nemůžeme nabízet Bohu oběti, ani získávat odpovědi pomocí losů urím a tumím.
Ani zde nejsou falešní věštci Terarim, kteří podle modloslužebníků odhalují budoucnost. Všichni Izraelité jsou nyní ve vyhnanství, a když proroci říkají - Poté se Izrael vrátí - odkazují tak na poslední dny, na dobu těsně před spasením, kdy se Izraelité kajícně vrátí a budou hledat Věčného svého Boha a Davida svého krále, a budou litovat svých hříchů, jak je psáno v První knize královské verši 12:16 - Jaký podíl máme v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Jišajovu.
Ten kdo popírá království Davidovo, hřeší, jako by se bouřil proti samotnému Bohu, který udělil Davidovi a jeho potomstvo vládu na věky.
V době spasení by měla být naplněna slova proroka Jeremiáše obsažená ve verši 30:9 - budou sloužit Věčnému, svému Bohu, a Davidovi, svému králi, kterého jim vzbudím.
 
Narážky na osvobození z římského zajetí, nenacházíme jen v Zákoně, ale i v mnoha verších Proroků, například v Páté knize Mojžíšově ve verši 30:3 - změní Věčný, tvůj Bůh, tvůj úděl, slituje se nad tebou a shromáždí tě zase ze všech národů, kam tě Věčný, tvůj Bůh, rozptýlil.
 
A verš 30:4 - Kdybys byl zapuzen až na kraj světa, Věčný, tvůj Bůh, tě odtud shromáždí a vezme tě odtamtud.
 
A verš 30:5 - Věčný, tvůj Bůh, tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu obsadíš a on ti bude prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc než tvé otce.
 
A také verš 30:6 - Věčný, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Věčného, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.
 
Je patrné, že verše nebyly naplněny po návratu Judy a Benjamína z Babylónie, těch, kteří se vrátili, bylo pouze 42 360, jak je zaznamenáno v knize Ezdráš kapitole druhé.
Většina zůstala v Babylónii, protože nebyli ochotni se vrátit do Jeruzaléma.
Nebyla tak naplněna podmínka zmíněná v Páté knize Mojžíšově ve verši 30:4 -
 
Kdybys byl zapuzen až na kraj světa, Věčný, tvůj Bůh, tě odtud shromáždí a vezme tě odtamtud.
 
Když nás Bůh neudělal lepšími ani v době Druhého Chrámu, ani v době našeho pobytu ve Svaté zemi, ani nás nerozmnožil jako naše praotce - jak bychom mohli tvrdit, že byly sliby naplněny?!
Jak nás informuje Pátá kniha Mojžíšova verš 30:5 - On ti bude prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc než tvé otce.
V období Druhého Chrámu jsme byli v tísni a nesnázích.
Jak je psáno v knize Daniel ve verši 9:25 - Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.
 
A jak se zmiňuje proroctví v knize Izajáš ve verši 43:5 - Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
 
A ve verši 43:6 - Severu poručím: Vydej! a jihu: Nezadržuj! Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země.
 
A ve verši 11:12 - Povznese korouhev k pronárodům a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.
 
A také proroctví v knize Ezechiel ve verši 39:28 - Já je shromáždím do jejich země. A neponechám tam už nikoho z nich. (a to v zemi nepřítele).
 
Popsaná ujištění nebyla realizována po odchodu Izraelitů z Babylónie do Jeruzaléma, protože v době babylónského zajetí se nejednalo o rozptýlení do čtyř stran země, nebyl tedy splněn předpoklad - a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.
Jak již bylo zmíněno výše, v Babylónském vyhnanství zůstalo mnoho lidí, jak tedy mohlo být naplněno proroctví - A neponechám tam už nikoho z nich?
Dále je potřeba připomenout, že v době výstavby Druhého Chrámu, nebylo naplněno proroctví obsažená v knize Izajáš verši 60:10 - Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám.
V této době se pohané židům posmívali, jak nás informuje kniha Nehemjáš ve verši 3:33 - Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci?
Pohané dokonce bránili stavbě zdí.
V té době nebyla naplněna ani část proroctví - králové ti budou k službám.
 
Jak se dočteme v knize Ezdráš ve verši 9:9 - Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát.
 
Nebo jak je psáno v knize Nehemjáš ve verši 9:36 - Proto jsme dnes otroky. V té zemi, kterou jsi dal našim otcům, aby jedli její plody a dobroty, jsme otroky.
 
A ve verši 9:37 - Její bohatá úroda připadá králům, které jsi nad námi ustanovil pro naše hříchy; vládnou nad našimi těly i nad naším dobytkem, jak se jim zlíbí. Jsme ve velikém soužení.
 
Dále v knize Izajáš najdeme ve verši 60:11 - Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci.
 
Toto proroctví také nebylo naplněno v době Druhého Chrámu, jak potvrzuje kniha Nehemjáš ve verši 7:3 - Řekl jsem jim: Jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát.
 
Proto nelze než dojít k závěru, že nejenom výše uvedená proroctví nebyla naplněna v době Druhého Chrámu, ale naopak došlo k pravému opaku.
Znamená to, že tato proroctví a sliby, a mnoho dalších skutečností, které zde nebyly zmíněny, se vztahují k zajetí, ve kterém jsme nyní.
 
Nyní budeme pokračovat v úvahách o předpovězeném zhroucení jinověreckých národů, které proběhne ve dnech příchodu očekávaného mesiáše.
 
O tomto období čteme ve Čtvrté knize Mojžíšově ve verši 24:17 - Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců.
 
Král mesiáš, jehož vznešenost a lesk bude srovnatelný se vznešeností a leskem nebeských hvězd, podle tohoto proroctví podmaní svou silou všechny děti Šéta a předvede takové hrdinské skutky, jaké nepředved nikdo před ním.
Hrdinské činy tohoto krále, jsou popsány v následujících verších 24:18 a 19 Čtvrté knihy Mojžíšovy - Bude podroben i Edóm, podroben bude Seír , Jákobovi nepřátelé. Izrael si povede zdatně. Panovat bude ten, jenž vzejde z Jákoba, a zahubí toho, kdo vyvázne z města.
Mnoho dalších proroctví týkajících se Edomu zaznamenávají knihy Izajáš, Abdijáš a další proroci, tato proroctví se týkají (jak již bylo vysvětleno) Říma, který byl od doby zničení Druhého Chrámu nejnelítostnějším a nejzuřivějším pronásledovatelem a nejnesmiřitelnějším nepřítelem židů a jejich víry.
 
Proto Izajáš ve verši 34:8 říká - Je to den Věčného pomsty, rok odplaty v soudní při Sijónu.
 
Každý nespravedlivý čin spáchaný nepřáteli Sijónu se setká se spravedlivou odplatou, a lidská svoboda bude triumfovat nad zbytky tyranie.
 
Izajáš dále ve verši 51:11 říká - Ti, za něž Věčný zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
 
Slibované uklidnění a útěcha bude podle knihy Pláč Jeremijášův naplněna jak nás informuje verš 4:22 - Tvá nepravost však, dcero sijónská, skončí, Bůh tě už nikdy nenechá odvést do vyhnanství, ale tebe, dcero edómská, ztrestá za tvou nepravost a odhalí tvé hříchy.
 
Jinověrci budou přátelští vůči Židům a podle Izajášova verše 66:20 - Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Věčnému na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma.
 
Byly vzneseny námitky popírající úplné osvobození Židů, opřené o některé dílčí verše Písma Svatého, ale podívejme se na následující verše, které tyto námitky zcela vyvracejí, jako například Jóel verše 4:19 a 20 - Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev. Ale Judsko bude osídleno navěky, Jeruzalém od pokolení do pokolení.
 
Tato slova musíme chápat v širším slova smyslu.
Jak jsme již uvedli, jako Edom chápeme Řím, a s úctou k pravdě chápeme Egypt jako těžké jho mohamedánské moci.
Išmaelité (nebo také Mohamedáni) odvozují svůj původ od Hagar Egyptské (Micrit) a proto jsou prorokem označováni jako Egypťané (Micrajim).
 
Proroci mluví spíše o synech Judy, než o celém Domu Izraele.
Po porážce deseti kmenů, se totiž začal prosazovat a začal převládat kmen Juda, jeho jménem začal být označován všechen Lid Izraele.
Proto se v knize Jóel ve verši 4:20 píše - Ale Judsko bude osídleno navěky, Jeruzalém od pokolení do pokolení.
 
Abdijáš ve skutečnosti předpovídá, že celý Izrael (tedy ne jenom Juda) získá konečné vítězství.
 
Jak se píše ve verších 1:18 až 21 - I bude dům Jákobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezauův bude strništěm. Lid Negebu obsadí Ezauovu horu a lid Přímořské nížiny Pelištejce, obsadí též pole Efrajimovo a pole Samařské a Benjamín obsadí Gileád. Přesídlenci, to vojsko synů Izraele, obsadí, co je kenaanské, až do Sarepty a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města.
 
A kapitolu uzavírá verš 21 - Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A nastane království Věčného.
 
A nyní kvůli názornosti analyzujeme popořadě proroctví, která nejsou naplněna, a která budou naplněna až ve dnech příchodu očekávaného mesiáše:

 

1) Shromáždění Deseti Kmenů a jejich sjednocení s Judou a Benjamínem pod vládou krále z Domu Judova, jak se píšev  knize Ezechiel ve verši 37:16 - Ty, lidský synu, slyš.  Vezmi si jedno dřevo a napiš na ně: Judovi a synům izraelským, jeho spojencům. Pak vezmi druhé dřevo a napiš na ně: Josefovi, to je dřevo Efrajimovo a celého domu izraelského, jeho spojenců.
 
2) Vpád Góga a Magóga na území Izraele jak nás informuje kniha Ezechiel v kapitolách 38 a 39 a kniha Zacharjáš ve verši 14:12 - A toto bude porážka, kterou Věčný připraví všem národům, jež vytáhly do boje proti Jeruzalému: tělo jim shnije ještě vstoje, oči jim shnijí v důlcích a jazyk jim shnije v ústech.
 
3) Rozpolcení Olivové hory jak se dočteme v knize Zacharjáš ve verši 14:4 - V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu.
 
4) Egyptská řeka se rozestoupí a vyschne před shromážděním vyhnaných Judejců, jak nás informuje kniha Izajáš ve verších 11:15 a 16 - Klatbou stihne Věčný záliv Egyptského moře, zamává rukou proti Řece v prudkém větru, rozštěpí ji v sedm ramen, takže ji bude možno přejít v opáncích. Tak vznikne silnice pro pozůstatek jeho lidu, jenž zůstal v Asýrii, jako tomu bylo v den, kdy Izrael vystupoval z egyptské země.
 
5) V knize Ezechiel ve verších 47:11 až 12 se píše - A však jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.
A v knize Zacharjáš ve verši 14:8 - V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě.
A v knize Jóel ve verši 4:18 - A stane se v onen den, že z hor bude kanout mladé víno, z pahorků poteče mléko, všemi judskými potoky bude proudit voda, z Věčného Domu vytryskne pramen a napojí Úval akácií.
6) Přestoupení jinověrců na víru Judejců jak se zmiňuje kniha Zacharjáš ve verši 8:23 - Toto praví Věčný zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.
 
7) Každoroční pouť zbytku všech národů do Jeruzaléma, aby se mohli poklonit Věčnému Králi zástupů, jak se zmiňuje kniha Zacharjáš ve verši 14:17 - Jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se Králi, Věčný zástupů, nedostaví se jim déšť.
 
8) Slavení Šabatu a Novoluní všemi národy, jak se zmiňuje Kniha Izajáš ve verši 66:23 - O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Věčný.
 
9) Úplný zánik modlářství jak nás informuje kniha Izajáš ve verši 2:18 - Bůžkové nadobro vymizejí
A ve verši 42:17 - Ustoupí nazpět politi studem ti, kteří doufají v tesané modly, kdo říkají slitým modlám: Jste naši bohové.  
A ve verši 7 Žalmu 97 - Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí.
 
10) Po celém světě bude panovat jednota víry, jak nás informuje kniha Izajáš ve verši 45:23 - Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne.
A v knize Zacharjáš ve verši 14:9 - Věčný bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Věčný Jediný a jeho Jméno Jediné.
 
11) Izraelské království bude nejdůležitějším královstvím na světě, jak nás informuje kniha Izajáš ve verši 60:10 -  Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám.
A ve verši 60:12 - Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou. Takové pronárody propadnou úplné zkáze.
A v knize Daniel ve verši 7:27 - Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat
 
12) Po porážce a podrobení zbytku nepřátel bude nastolen mír, jak nás informuje kniha Izajáš ve verši 2:4 - On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
A v knize Ozeáš ve verši 2:20 - Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.
 
13) Harmonie a mír zavládne také mezi zvířaty v Zemi Izraele, a zvířata nebudou ani napadat člověka, jak nás informuje kniha Izajáš ve verších 11:6 až 9 -
 
Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo  nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Věčného, jako vody pokrývají moře.
 
Příznivé sliby se opakují a umocňují také v knize Izajáš ve verších 65:6 a 7 - Hle, je to přede mnou zapsáno: Nebudu zticha, dokud neodplatím. Do klína jim odplatím za nepravosti vaše a nepravosti vašich otců zároveň, praví Věčný.
 
A v knize Ezechiel ve verši 34:25 - Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině.
 
A dále i v knize Ozeáš ve verši 2:20 - V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.
 
14) Hříchy se již nebudou objevovat, jak nás informuje Pátá kniha Mojžíšova ve verši 30:6 - Věčný, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Věčného, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.
 
A kniha Izajáš ve verši 60:21 - Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k  oslavě.
 
A v knize Jeremiáš ve verši 3:17 - V onen čas nazvou Jeruzalém Věčného trůnem a shromáždí se v něm ke jménu Věčného v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce.
 
A ve verši 50:20 - V oněch dnech a v onen čas, je výrok Věčného, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. 
 
A dále v knize Ezechiel ve verších 36:25 a 26 - Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
 
A znovu ve verších 37:23 a 24 - Nebudou se už poskvrňovat svými hnusnými a ohyzdnými modlami ani žádnými svými nevěrnostmi. Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem a já jim budu Bohem. David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech, budou se řídit mými řády, budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich.
 
15) Prastaré problémy a trápení jednou provždy skončí, jak se zmiňuje kniha Izajáš ve verši 65:16 - Kdo si bude v té zemi dávat požehnání, bude si je dávat v Bohu pravém. Kdo bude v té zemi přísahat, bude přísahat při Bohu pravém. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta před mým zrakem.
 
A ve verši 19 - I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.
 
16) Boží přítomnost (Šechina) musí být obnovena, jak slibuje proroctví v knize Ezechiel ve verších 37:26 a 27 - Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi, dám jim ji a rozmnožím je a v jejich středu zřídím svou svatyni navěky. Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem.
 
A opět ve verši 39:29 - Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Věčného.
 
A v knize Jóel ve verši 2:27 - Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Věčný, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.
 
A také v knize Izajáš ve verši 11:9 - Nikdo  nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Věčného, jako vody pokrývají moře. 
 
17) Před velikým a hrozným dnem se objeví prorok Elijáš jak nás informuje kniha Malachiáš ve verši 3:23 - Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Věčného veliký a hrozný.

18) Budoucí Chrám bude vystavěn podle návrhu Všemohoucího, tak jak jej popisuje kniha Ezechiel kapitoly 40 až 45.

19) Prastaré rozdělení Svaté země bude obnoveno, jak nás informuje kniha Ezechiel verš 47:13 - Toto praví Panovník Věčný: Toto je hranice, v níž si vezmete do dědictví zemi pro dvanáct izraelských kmenů, Josefovi provazce dva.
 
20) Během posledních dnů dojde ke vzkříšení, jak se píše v Páté knize Mojžíšově ve verši 32:39 - Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky.
 
A v knize Izajáš ve verši 26:19 - Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! 
 
A dále v knize Daniel ve verši 12:2 - Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
 
Tyto body, které musí být naplněny v době příchodu krále mesiáše, jsou předmětem vášnivých očekávání.
Vše co bylo slíbeno, bude naplněno, protože Bůh není člověk, aby lhal
Silným potvrzením naší víry ve vítězství mesiáše je popis pátého království v knize Daniel v kapitole 2.
Páté království, které není popsáno ve snu krále Nebúkadnesara o soše (čtyřech královstvích), bude trvat na věky, což znamená, že stát a víra Izraele nahradí všechna ostatní království a všechny ostatní vyznání,  to předpokládá verš 2:44 - Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.
Izrael je označován jako Lid svatých (Svatý lid) Nejvyššího, příkladů užití tohoto označení lze v našem Písmu Svatém nalézt velmi mnoho.
Přídomkem Svatý lid jsme označováni například v Páté knize Mojžíšově ve verši 7:6 -
Jsi přece svatý lid Věčného, svého Boha; tebe si Věčný, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení , která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
A v knize Izajáš ve verši 62:12 - Nazvou je Lid svatý, Věčného vykoupení.
A dále v knize Jeremiáš ve verši 2:3 - Svatý byl Izrael Věčného, prvotina Jeho úrody; všichni, kdo jej sžírají, se proviňují, dolehne na ně zlo, je výrok Věčného
 
Z pasáže knihy Daniel verše 7:18 - Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků je zřejmé, že Prozřetelnost vyvolila Lid Izraele, ne jiný národ, a požehnala nás svatým zjevením, a bude na nás dohlížet tak, aby byla naše budoucnost velkolepá a neopakovala se minulá příkoří a nebezpečí.