Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. (1M 22:18) jako důkaz toho, že Ježíš jako Abrahamovo símě žehná národům

 

perek_jg.jpg

 

První kniha Mojžíšova verš 22:18 - a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu. O tomto verši křesťané tvrdí, že se slib daný Abrahamovi, o požehnání všech národů skrze jeho símě, nevztahuje na všechny potomky Abrahama ale pouze a výhradně na Ježíše, jako nejvýznamnějšího patriarchova potomka, a že tento slib nebyl nikdy naplněn přes jiné osoby.
 
 
Vyvrácení:
 
 
Zde se opět jedná o zjevně mylnou představu, křesťané se snaží podpořit své náboženství pomocí části proroctví, vytržené z kontextu, bez hlubšího zkoumání posvátného textu a bez studia souvislostí.
Pokud se podíváme na verš, který předchází výše uvedenému verši, tak již nemůžeme dále tvrdit, že se měla Božská Velkorysost vztahovat pouze na jednoho člověka, neboť se zde zcela jasně píše -
 
Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země.
 
Požehnání se vztahuje na všechny potomky, kterých má být jako hvězd na nebi, nebo jako písku na břehu moře.
 
Ostatní národy na zemi budou požehnány skrz veškeré símě Abrahamovo, skrz Lid Izraele.
Mojžíš to potvrzuje Lidu Izraele, jak je psáno v Páté knize Mojžíšově ve verši 1:10 -
 
Věčný, váš Bůh, vás rozmnožil; je vás dnes takové množství jako hvězd na nebi.
 
Podobně ujišťuje Všemohoucí i Jákoba v První knize Mojžíšově ve verši 26:4 -
 
Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země.
 
A ve verši 28:14 říká Věčný Jákobovi -
 
Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země.
 
Božský příslib byl dán Abrahamovi i v První knize Mojžíšově ve verši 12:3 -
 
Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.
 
A ve verši 18:18 -
 
Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země.
 
Patriarchové se stali požehnáním pro všechny národy světa díky svému neohroženému uznávání existence, jednoty a všemohoucnosti Boha, a díky hlásání Jeho Jména během všech jejich cest.
Patriarchové byli vyvýšeni nad všechny ostatní lidi díky jejich schopnosti komunikovat s Božskou Bytostí, která je odměnila pravým požehnáním a duchovní blažeností.
 
Stejná odměna byla udělena jejich potomkům, kteří šli po cestách svých předků a následovali jejich ctnostné skutky.
Nejlépe nás o tom informuje Písmo Svaté v První knize Mojžíšově ve verši 18:19 -
 
Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: Dbejte na Věčného cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Věčný Abrahamovi splní, co mu přislíbil.
 
Nebo také v knize Izajáš ve verši 51:2 -
 
Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho.
 
Je dobře známo, že duchovní požehnání byla směřována národům pouze prostřednictvím víry Lidu Izraele.
To potvrzují následující verše.
 
Ve Čtvrté knize Mojžíšově ve verši 10:32 se píše -  
 
Když půjdeš spolu s námi a dostaví se to dobro, které nám chce Věčný prokázat, prokážeme dobro i my tobě.
 
A v knize Izajáš ve verši 14:1 se píše –
 
Věčný se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i cizinec a připojí se k domu Jákobovu.
 
A také ve verších 56:6 a 7 se píše -  
 
Těm z cizinců, kteří se připojili k Věčnému, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.
 
A dále ve verši 60:3 -
 
K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
 
A v knize Zachariáš ve verši 2:17 -
 
V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Věčnému. Stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. I poznáš, že mě k tobě poslal Věčný zástupů.
 
A dále ve verši 8:23 se píše -
 
Toto praví Věčný zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.
 
A také v Žalmu 67 ve verších 2 a 3 -
 
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
 
Podobné pasáže budou bohatě diskutovány v jiných částech této práce.