Jdi na obsah Jdi na menu
 


37. Zachariáš (13:7) předpověděl bití Ježíše a rozprchnutí jeho stáda

perek_lz.jpg

Zachariáš 13:7 - Probuď se, meči, proti mému pastýři, a proti muži, jenž je můj společník, je výrok Věčného zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou, a k malým obrátím svou ruku.
Podle názoru křesťanů má prorok na mysli Ježíše, když říká - muž, jenž je můj společník, a o učednících Ježíše se podle křesťanů zmiňuje v části - Bij pastýře a ovce se rozprchnou.
Toto tvrzení se opírá o verš 14:7 v křesťanské knize Marek.
 
Vyvrácení:
 
Křesťanský výklad výše uvedeného verše je naprosto chybný, neboť z kontextu je zcela zřejmé, že se výše uvedený verš týká výhradně pádu králů a rozptýlení Izraele.
Současně s popsaným zničením modloslužebníků, byli spravedliví zachráněni od úplného zničení.

Příkaz vydaný meči - bij pastýře, který je můj společník - znamená, že by měli být potrestáni ti králové, kteří utlačují Židy, a ti, kteří mylně považují pronásledování věřících za zbožnost, a ve své domýšlivosti si myslí, že jsou duchovními a společníky Všemohoucího, zatímco ve skutečnosti naslouchají šeptu hada, tak jako naši první prapředci - budete jako Bůh znát dobré i zlé.

Tuto domýšlivost nacházíme zejména u vládců v Africe a Asii, kde dochází k osvícení mnohem pomaleji než v Evropě; proto je nejvíce potřebné pokořit nevědomé, aby se naučili znát malost pýchy a velikost pokory.
 
Bij pastýře a ovce se rozprchnou - tato část verše ukazuje, že vládcové jinověrců, kteří se chlubí svou nespravedlivou a zavrženíhodnou vládou, budou svrženi; a jejich pád způsobí vysvobození Izraele; je mnoho pastýřů, kteří musí být udeřeni, než dojde k úplnému vysvobození Izraele; neboť na rozdíl od egyptského zajetí, jsou v současné době Židé rozptýleni v mnoha zemích a královstvích.
Návrat našeho lidu do země zděděné po předcích neproběhne z jednoho místa, ale z mnoha různých míst.
Výraz וּתְפוּצֶיןָ užitý ve výše uvedeném verši se vyskytuje také ve formě podstatného jména ve verši 11:12 v knize Izajáš - rozptýlené (וּנְפֻצוֹת) Judy shromáždí ze čtyř stran země.
 
A k malým obrátím svou ruku - tento verš se také zmiňuje o bezmoci knížat, která budou pokořena, každé podle svých pochybení.
Všemohoucí poskytne pomoc těm, kdo budou oběťmi zlých úmyslů.
Obyvatelé země budou děsivě probuzeni ze svých klamů, naplní se proroctví obsažené ve verších 34:1 až 2 v knize Izajáš -
 
Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází! Věčný je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.